Alakuló közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház

“Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram …” csendült fel a 90. Zsoltár a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) kerületi ünnepi közgyűlésének kezdetén január 26-án a derceni református templomban.

Az igehirdetés szolgálatát Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke végezte a János evangéliumában található igerészek alapján (2:13-22 – Jézus megtisztítja a templomot; 4:43-45 – Jézus újra Galileában). A püspök Jézus példáján keresztül szólt a lelkészekhez, gondnokokhoz, presbiterekhez, hitoktatókhoz, kihangsúlyozva a küldetéstudat megélését a családban. Isten fia néhány nap Samáriában tartózkodás után Galileába, az otthonába vette az irányt. „Ez a mai napi ige arra figyelmeztetett engem, hogy mi is, ma itt (Kárpátalján) élő emberek, akik a KRE-ban választott tisztségeket töltünk be, különösen figyeljünk oda az otthonra, házunk népére, arra a falura, városra, vidékre, ahol élünk, mert nekünk elsősorban itt van küldetésünk” – mondta. Jézus azt hirdette, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában, mégis amikor Galileába került, befogadták őt, mert látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett. A galileaiak – a rokonok, ismerősök, falubeliek – felismerték, hogy Jézusban ott van az Atya iránt érzett féltő szeretet. („A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” János 2:17b) Benned mit látnak? Van-e benned ilyen féltő szeretet az Úr háza iránt? Éljünk úgy, hogy életünket látván Jézust fogadják szeretteink a szívükbe – figyelmeztetett.

Az igehirdetést követően, a számbavétel, határozatképesség megállapítása után a közgyűlés ügyvezető jegyzőket választott Dávid Árpád (lelkészi tag) és Fodor Éva (világi tag) személyében.

A napirendi pontok elfogadása után Dávid Árpád, a KRE Választási Bizottságának elnöke ismertette a szavazások eredményeit. A szavazatok alapján az egyházkerületi vezető tisztségeket Zán Fábián Sándor – püspök, Nagy Béla – főgondnok, Héder János – lelkészi főjegyző, Petrusinec Vladimir – világi főjegyző tölti be. A zsinat tagjai a Máramaros-Ugocsai Egyházmegyéből: Hunyadi Attila – esperes; Nagy Barna – főgondnok; Seres János, Sipos József – lelkészi zsinati tagok; dr. Oroszi József, Homoki Gábor – világi zsinati tagok; az Ungi Egyházmegyéből: Balogh Attila – esperes; Bátori József – főgondnok; Kótyuk Zsolt, Szimkovics Tibor – lelkészi zsinati tagok; Szanyi Szabó Sándor és Péntek Zoltán – világi zsinati tagok; a Beregi Egyházmegyéből: Zsukovszky Miklós – esperes, Hadnagy István – főgondnok, ifj. Halász Dezső, Páll László, Taracközi Ferenc – lelkészi zsinati tagok; Gyurkó Miklós, dr. Oroszi Pál, dr. Vackó László – világi zsinati tagok lettek.

A választott tisztségviselőket Héder János egyházkerületi főjegyző iktatta be. Az eskütételt követően Zán Fábián Sándor püspök Pál apostol efézusbeliekhez írott levelének harmadik részéből hozott igével (3:14-21 – Krisztus szeretetének megismerése) mondott áldást a szolgálattevőkre.

Nagy Béla egyházkerületi főgondnok is igével köszöntötte a frissen beiktatott zsinati tagokat: „És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatit, miképpen e mai napon” (1Kir 8:61).

Zán Fábián Sándor püspöki beszámolójában, az év témájához kapcsolódva, a figyelmet a családokra irányítva vette számba a 2018-as esztendőt. Felsorolta és hálát adott azokért a missziói és szolgálati területekért, amelyeken keresztül elérik és építeni tudják a családokat, kezdve annak a legkisebb tagjától a fiatal- és a középkorosztályon keresztül a legidősebbekig (Reformáció Gyermekei Program, Testvért Szeretnék Program, hitoktatás, a Kárpátaljai Református ifjúsági Szervezet alkalmai, egyetemi és főiskolai gyülekezetek alkalmai, gyülekezeti evangelizációs hetek, Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió, idősek otthona Beregszászban és Nagydobronyban, beteggondozás).

Héder János főjegyző az elvándorlás problémájáról beszélt, s útmutatást adott ahhoz, mit mondhatnak a gyülekezet vezetői a külföldre készülőknek. Azzal nem vitatkozhatnak, hogy az idegen országban dolgozó pénzt nyer, de azt elmondhatják, mi az, amit ezzel elveszít(het): a családot, a szociális hálót (baráti közösségeket, ismeretségeket), a lelki hálót (egyházi élet), és milyen nehézségek várnak ott rá. Azokkal pedig, akik elmennek, tartani kell a kapcsolatot. A lelkész elérkezettnek látja az időt arra, amikor a templomokon kívül kell elmondani, megmutatni az embereknek, hogy mit jelent keresztyénnek lenni. A keresztyén ember fegyverének az imádságot nevezte, annak erejét pedig Illés prófétával példázta, aki, amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig.

Zán Fábián Sándor püspök az alkalom végén imatémákat sorolt fel:az evangélium terjedését, gyermekáldást (2018-ban 573 gyermeket – 101-gyel kevesebbet, mint 2017-ben – kereszteltek, a temetések száma pedig 1187 volt), az óvodák és az iskolák működését, az idősgondozást, valamint a Beregszászba tervezett keresztyén kórház ügyének előrehaladását.

A közgyűlésen jelen volt és köszöntötte az egybegyűlteket Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Nemzetiségi és Vallásügyi Osztályának vezetője is.

Héder Zsuzsanna
Kárpátalja.ma