„Kárpátaljai óvodai gyermekétkeztetési program”

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
A 1219/2015. (IV. 17.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba járó gyermekek étkeztetésének támogatása.

2. Pályázók köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy) azon szülők, illetve törvényes képviselők, akiknek gyermeke Ukrajnában működő, akkreditált óvoda magyar tannyelvű óvodai csoportjába jár, annak működési formájától függetlenül.
Egy gyermek jogán csak az egyik szülő (törvényes képviselő) jogosult pályázat benyújtására!

3. Igényelhető támogatás:
3.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 105 600 000 Ft.
3.2. A gyermekétkeztetési támogatás egy gyermek után járó teljes (maximális) összege 26 400 Ft-nak megfelelő UAH, melyet a Támogató két részletben átutalással teljesít a pályázó pályázati adatlapon megjelölt bankszámlájára. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
3.3. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
3.4. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.
3.5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.6. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

4. Pályázatok benyújtásának módja:
Jelen pályázati felhívás alapján 2015. június 1.–2015. október 31. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembevételével:
A 2015. év első félévére a pályázatot 2015. június 1.–2015. június 30. közötti időszakban lehet benyújtani. Egy félévre vonatkozóan a támogatási összeg 13 200 Ft-nak megfelelő UAH.
A 2015. év második félévére eső támogatási összeg (13 200 Ft-nak megfelelő UAH) átutalásának feltétele, hogy a pályázó a 2015. szeptember 1.–2015. október 31. közötti időszakban igazolja, hogy gyermeke óvodai ellátásban részesül.
Amennyiben a 2. pontban megjelölt gyermek óvodai beíratására 2015 szeptemberében kerül sor, a 2015. év második félévére vonatkozó támogatás iránti pályázat benyújtására 2015. szeptember 1.–2015. október 31. között van lehetőség.
A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
– megfelelően kitöltött adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);
– a pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata. Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot;
– a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;
– óvodalátogatási igazolás (melyben szerepel az óvodalátogatási napok száma és az étkezési költség befizetésének igazolása). Nem jogosult a támogatásra az a gyermek, aki az adott intézményben az adott pályázati időszakban több mint 25%-nyi igazolatlan hiányzást halmozott fel.

A pályázati adatlap személyesen igényelhető a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt az iroda munkatársa veszi át, azokról írásos elismervényt ad.

6. Hiánypótlás:
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Pályázatelbírálási és -eljárási rend:
A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány dönt a támogatás odaítéléséről. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja. Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik.

8. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt.
A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

9. Szerződésszegés következményei:
Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – a támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

10. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez:
• a pályázó neve,
• lakcíme,
• a pályázott összeg,
• a pályázatról szóló döntés,
• a támogatási összeg,
• a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
• a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait, és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

11. A pályázati csomag elemei:
a) pályázati felhívás;
b)pályázati adatlap.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikre az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: Honlap: www.kmkszalap.org