doktori palyazat

Ösztöndíj doktori képzésre ukrajnai magyar hallgatóknak

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2014. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

A pályázati kiírás tartalmát Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

– Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
– A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv) 39. § (1) bekezdése alapján a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban: Kedvezménytörvény) hatálya alatt álló ukrán állampolgárságú személyek – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e magyar állampolgársággal, vagy sem – a magyar állampolgárokkal azonos módon vehetnek részt a doktori felvételi eljárásban. Így a magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre felvételiző ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek közül azok, akik a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján elérik a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzéshez szükséges ponthatárt (a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre kerülnek besorolásra), minden külön pályázaton való részvétel nélkül kerülnek felvételre magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA képzésre az intézmények között felosztásra került magyar állami ösztöndíjjal támogatott létszámkeretek terhére.
– A fentieken túl azok a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó külhoni magyar nemzetiségű személyek, akik a felvételi eljárásban nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek, de a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre kerülnek besorolásra, abban az esetben vehetnek részt a magyarországi magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben, ha elnyerik az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által – a határon túli magyarok részére elkülönített 30 fős keret terhére – meghirdetett pályázaton a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételre irányuló jogosultságot.
– A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel pályázati úton történő elnyerésének további feltétele az, hogy az érintett határon túli magyar személyek olyan nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek, melyre az adott felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató fogadására jogosult (azaz a képzés első évfolyamára a 2014/2015-ös tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott keretszám került meghirdetésre). A pályázók részére erről a felsőoktatási intézmény/doktori iskola nyújt tájékoztatást.
– A pályázati eljárás alapján 2014/2015-ös tanévben a magyarországi magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű doktori képzésben összesen 30 fő, a Kedvezménytörvény hatálya alatt lévő horvát, román, szerb, szlovák és ukrán állampolgárságú személy kezdheti meg tanulmányait úgy, hogy közülük
– legfeljebb 20 fő a bölcsészettudományok, a hittudomány és a társadalomtudományok tudományterületekhez,
– legalább 10 fő az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a művészetek tudományterületekhez
tartozó doktori képzésben kezdi meg tanulmányait a 2014/2015-ös tanévben.
E hallgatók a felvételi eljárásban nem terhelik a 2014/2015-ös tanévre az egyes doktori iskolák részére előirányzott magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre felvehető keretszámot, őket az előirányzott kerethez hozzáadva kell kezelniük a doktori iskoláknak.
– Amennyiben a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló ukrán állampolgárságú személyek a 2014. évi doktori felvételi eljárásban
– nem nappali munkarendű képzésre jelentkeztek, vagy
– nappali munkarendű képzésre jelentkeztek, de a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre kerültek besorolásra, azonban nem nyerik el az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton a magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre vonatkozó jogosultságot
akkor tanulmányaikat csak önköltséges formában kezdhetik meg a 2014/2015-ös tanévben.
– A támogatás forrása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, Főiskolák cím, 1. előir. csoportszám, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat.
– A magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjának havi összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdésében a doktori képzésben részt vevők egy főre pontjában megállapított éves támogatási normatíva 100%-ának és a tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva éves összege 56%-ának tizenketted része, 2014-ben ennek értéke a 100 555 Ft/hó. Ezen ösztöndíjra a magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben résztvevő hallgató doktori tanulmányainak legfeljebb hároméves (36 hónapos) időtartama alatt jogosult.
– Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
– Sikeres pályázat esetén a pályázó kizárólag az Értékelő Bizottság által is javasolt magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájában végzendő tanulmányai időtartamában jogosult magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben való részvételre, más magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben történő részvétele csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma külön jóváhagyásával lehetséges.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
– Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
– A beérkezett pályázatok előértékelését az elbírálási pontrendszer alapján az Előértékelő Bizottság (melynek elnökét és tagjait a szaktárca kérte fel, elnöke: Dr. Orosz Ildikó) végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.
– Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Beregszászi Agora Információs Központ a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen a Beregszászi Agora Információs Központnál lehet érdeklődni. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt. Az észrevétel benyújtásának határidejéről és az Értékelő Bizottság ülésének időpontjáról a pályázó a Beregszászi Agora Információs Központnál érdeklődhet.
– A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet főosztályvezető-helyettese. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Zsámboki Marcell, a Balassi Intézet oktatási és tudományos igazgatója; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Bori István, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense).
– A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével Magyarország emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Beregszászi Agora Információs Központ részéről postai feladásra kerül.
– A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
– A magyarországi felsőfokú diplomával rendelkező nyertes pályázó nyilatkozatban vállalt kötelezettsége, hogy valamely – e jövőbeli tevékenységüket befogadó nyilatkozattal igazoló – szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban az államilag támogatott doktori tanulmányainak időtartama alatt félévente legalább 1 alkalommal előadást tartanak saját tudományos tevékenységükről, kutatási (művészeti) eredményeikről, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudományterületen (művészeti területen) belüli egyéb témáról.
– A nyertes pályázóval az Emberi Erőforrások Minisztériuma által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza a magyarországi felsőoktatási intézményben magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó jogait, valamint a hallgatónak a pályáztató felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
– a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél – száma) és ezekben bekövetkező változásokra;
– idegenrendészeti státuszának megváltozása (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
– tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
– elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Beregszászi Agora Információs Központ, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig ­ de legfeljebb 2014. október 31. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az államilag támogatott doktorandusz jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktorandusz jogviszony megszűnését vonja maga után.
– A nyertes pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a doktori ösztöndíjat.
– A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély illetve a magyarországi állandó lakóhely a magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben való részvételt kizárja. A magyarországi felsőoktatási intézményben magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben résztvevő nyertes pályázó a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási/letelepedési engedély megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét. A kamatszámítás kezdő időpontja az ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
– A nyertes pályázók a magyarországi magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésük időtartama alatt nem részesülhetnek más jogcímen (teljes képzési idejű vagy részképzéses magyarországi alap-, egységes /osztatlan/ és mesterképzésben) miniszteri ösztöndíjban, valamint nem részesülhetnek más (párhuzamos) szülőföldi tanulmányaikkal összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közös pályázati kiírásain elnyerhető tanulmányi támogatásokból.
– A pályázaton nyertes hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a magyarországi magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben történő részvétel elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a http://www.martonaron.hu és a http://www.balassi-intezet.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2014. évben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra.
A pályázásból kizáró általános feltételek:
– Nem pályázhatnak a magyarországi letelepedési/bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
– Nem pályázhatnak a Kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó személyek.
– Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
– Nem pályázhatnak azok a személyek, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézmény olyan doktori képzésére jelentkeztek, mely
– nem nappali munkarendű képzés; vagy
– képzés első évfolyamára a 2014/2015-ös tanévben nincs meghirdetve magyar állami ösztöndíjjal támogatott keretszám (azaz a képzés csak önköltséges formában került meghirdetésre a 2014. évi felvételi eljárásban).

A meghirdetett pályázati kategória leírása és a további pályázati feltételek:

Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) – 13 fő

Azok a 2014. évi doktori felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali munkarendű képzésre jelentkező, a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre besorolást nyert, a tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévben az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik
– nappali munkarendű doktori képzésre jelentkeztek és a felvételi eljárásban az önköltséges képzésre kerültek besorolásra, és
– szülőföldi felsőfokú, mesterszintű (vagy ennek megfeleltethető pl. osztatlan képzés) tanulmányaikat lezáró diplomával rendelkeznek, vagy
– magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek, és
– középiskolai tanulmányaik egészét (ide nem értve a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsgát) szülőföldi középiskolában végezték,

– rendelkeznek valamely szülőföldi (ukrajnai) felsőoktatási intézmény főállású oktatójának ajánlásával,

– nyilatkozatban vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén valamely – e jövőbeli tevékenységüket befogadó nyilatkozattal igazoló – szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban az államilag támogatott doktori tanulmányainak időtartama alatt félévente legalább 1 alkalommal előadást tartanak saját tudományos tevékenységükről, kutatási (művészeti) eredményeikről, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó tudományterületen (művészeti területen) belüli egyéb témáról.
Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek
– a szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkezők,
– akik szülőföldön köz- vagy felsőoktatási intézmény főállású vagy szerződéses tanárai/oktatói vagy tudományos kutatóhelyek főállású vagy szerződéses kutatói.
Ezek hitelt érdemlő igazolása az elbíráláskor alkalmazott értékelési pontrendszerben többletpontot jelent.
A megadott 13 fős keretszám terhére magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők részére legfeljebb 2 ösztöndíj ítélhető meg, kivétel ez alól az az eset, amikor a keret teljes kitöltéséhez nem lesz elegendő érvényes szülőföldi diplomával rendelkező pályázó.
A pályázati kategóriára vonatkozó további kizáró feltételek:
Nappali munkarendű PhD/DLA ösztöndíjra nem pályázhat az, aki
– a megpályázott képzésre a 2013. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
– tanulmányait nem a 2014/2015-ös tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
– magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezik és középiskolai tanulmányait részben vagy egészben nem szülőföldi középiskolában végezte,
– szülőföldi nappali munkarendű PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül,
– tudományos fokozattal már rendelkezik.
Amennyiben az elbírálás során a pályázati kategóriában megadott államilag támogatott doktori keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó keretszám átcsoportosítható Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2014/2015-ös tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre horvát, román, szerb és szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatokra.

A pályázatok személyes benyújtásának és postai úton történő beérkezésének határideje: 2014. augusztus 18., helyi idő szerint 16.00 óra (közép-európai /magyarországi/ idő /CET/ szerint 15.00 óra/.

Azon pályázók, akik korábban részt vettek a Balassi Intézet/Márton Áron Szakkollégium lebonyolításával miniszteri ösztöndíjas képzésen, már rendelkeznek BI MÁSZ Neptun kóddal. Kérjük, ezt a Neptun kódot adják meg a pályázati adatlapon!
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
Az Értékelő Bizottság a Beregszászi Agora Információs Központhoz a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!
A pályázatokat egy példányban, személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153 mellék
Fax: 00 380-31-41-234-62
E-mail: [email protected]

Pályázni a Beregszászi Agora Információs Központban beszerezhető, és az Internetről (http://www.martonaron.hu, http://www.balassi-intezet.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni a pályázathoz, kivéve, ha a felsorolás ettől eltérően rendelkezik.
– pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap. (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) Kérjük, amennyiben a korábbiakról létezik BI MÁSZ NEPTUN kódja, akkor azt lehetőség szerint tüntesse fel az adatlapon!;
– géppel írt szakmai önéletrajz;
– pályázati kérelem indokolása max. 1 oldal terjedelemben;
– szülőföldi egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány, index és az oklevél betétlapjának („dodatok do diploma”) egyszerű másolata (szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében);
– magyarországi egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (leckekönyv) egyszerű másolata (magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében). Befejezett alap- és mesterképzés esetén mindkét képzés leckekönyvének másolata szükséges, befejezett egységes /osztatlan/ képzés esetén annak indexmásolata;
– magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében a magyarországi tartózkodási engedély lejártát igazoló hivatalos dokumentum, illetve az útlevél fénymásolata (melyből látható, hogy nem rendelkezik magyarországi tartózkodási engedéllyel). Ha a pályázó honosítási, visszahonosítási kérelem folytán megszerezte a magyar állampolgárságot is és nem tudja bemutatni az előbbi dokumentumot, akkor az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata nyújtsa be;
– az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
– magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit a Beregszászi Agora Információs Központ munkatársának bemutatja);
– két szakmai ajánlólevél. A magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében az egyik ajánlásnak szülőföldi felsőoktatási intézmény főállású oktatójától kell származnia. (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);
– magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében – a http://www.martonaron.hu honlapról is letölthető – kitöltött és a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy államilag támogatott doktori tanulmányai alatt félévente vállalja előadás tartását valamely szülőföldi felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási szakkollégiumban, illetve – ugyanezen formanyomtatványon – a megnevezett felsőoktatási intézmény vagy felsőoktatási szakkollégium vezetője részéről aláírt befogadó nyilatkozat;
– befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola igazolása arról, hogy
– a pályázó olyan nappali munkarendű doktori képzésre jelentkezett, melyre az adott felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató fogadására jogosult (azaz a képzés első évfolyamára a 2014/2015-ös tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott keretszám került meghirdetésre), és
– a 2014. évben a pályázó nappali munkarendű doktori képzésre jelentkezett és a felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges képzésre került besorolásra;
– a pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott (aláírásával ellátott) tématerve;
– a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
– 2 db ukránul megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

Csatolható mellékletek:

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban elegendő csatolni a pályázathoz.
– tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített – a Beregszászi Agora Információs Központtól igényelhető, illetve http://www.martonaron.hu, http://www.balassi-intezet.hu honlapról letölthető – mellékleten,
– a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg (Figyelem! A 120 oldalnál hosszabb terjedelmű és ISBN számmal ellátott publikációk tekinthetők monográfiának vagy szakkönyvnek),
– a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg (Figyelem! A 120 oldalnál hosszabb terjedelmű és ISBN számmal ellátott publikációk tekinthetők monográfiának vagy szakkönyvnek),
– megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét (Figyelem! A 120 oldalnál hosszabb terjedelmű és ISBN számmal ellátott publikációk tekinthetők monográfiának vagy szakkönyvnek,
– a konferencia-részvétel (OTDK, TDK, szakmai konferencia) esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
– DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell),
– szülőföldi munkahelyi igazolás, szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok elérhetők ITT.