Pályázati felhívás határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére

Szerző: | 2021.07.16., 17:17 | Agora

A Kárpát-Medence Területén, Határon Túli Székhellyel Rendelkező És Határon Túli Működési Területű Professzionális Magyar Színházak És Határon Túli Professzionális Vagy Az Adott Régió Kiemelkedő Jelentőségű Magyar Táncegyüttesei

Pályázati felhívás határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére,
kiemelt művészeti célok megvalósítására
A pályázat kiírója (támogató):
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
A pályázat lebonyolítója:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET )
A pályázat benyújtásának feltétele: az EMET Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerébe (továbbiakban: EPER) történő sikeres regisztráció (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx)

A regisztrációs nyilatkozatot az alábbi címre szükséges postai úton megküldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
NKA Igazgatósága
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.

A pályázat célja:
Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek számára.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:
A pályázat keretösszege 57 500 000 forint, azaz ötvenhétmillió-ötszázezer forint, amely a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/8/2 “Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1. Kiemelt művészeti célok – Határon túli színházak és táncegyüttesek pályázata részfeladaton rendelkezésre áll.
Az egyes altémákra fordítható keretösszegek meghatározása jelen kiírás “Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei” fejezetében található.
A beérkezett pályázatok függvényében az egyes altémákra meghatározott keretösszegek módosíthatók. Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.

A támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás intenzitása:
Maximum 100%.
A pályázók köre:
A Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei. Lebonyolító közreműködése nem szükséges.

Nem nyújthat be pályázatot:
– Természetes személy, magyarországi székhellyel rendelkező szervezet.
– Azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2020. évi kiemelt művészeti célú EMMI által a határon túli színházak és táncegyüttesek részére meghirdetett pályázaton támogatást nyert, továbbá azon szakmai programhoz, amely részben vagy egészben az EMMI 2020. évi kiemelt művészeti célú, színházak és táncegyüttesek részére meghirdetett pályázatán támogatást nyert.

Nem folyósítható támogatás:
Annak a nyertes pályázónak, amely az az EMET NKAI (vagy jogelődje) által kezelt vagy bonyolított EMMI (vagy jogelődjei) által nyújtott, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy az elszámolást az arra illetékes szerv egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka:
2021. szeptember 1.-2022. május 15.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka:
2021. szeptember 1.-2022. május 31.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati kiírásnak az EPER felületén történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, a jelen pályázat esetében 2021. augusztus 14.

Saját forrás:
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek:
Jelen kiírás “Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei” című fejezetében található.

A csatolandó dokumentumokhoz feltöltendő mellékletek:
1. Az adott altémában meghatározott szakmai anyag(ok);
2. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (legfeljebb 3 oldal terjedelemben)
3. 30 napnál nem régebbi, a pályázó székhelye szerinti állam jogszabályai által meghatározott, az aláírási címpéldánnyal egyenértékű dokumentum
4. 30 napnál nem régebbi, a pályázó székhelye szerinti állam jogszabályai által meghatározott, a cégkivonattal egyenértékű dokumentum
5. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről, hiteles magyar nyelvű fordítással
6. Egyéb dokumentum (olyan dokumentum, amit a pályázathoz egyéb mellékletként kíván feltölteni)
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap “Csatolandó dokumentumok” menüjébe szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot, amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.
A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a dokumentumok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

Amennyiben a szervezet 2019. január 1-jét követően az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz (Effector, EPER) nyújtott be érvényes jogi dokumentációt és nem történt változás az adatokban, úgy csak egy nyilatkozat benyújtására kötelezett, melyben meg kell jelölni azt a pályázati azonosító számot/regisztrációs számot, melyhez postai úton az eredeti jogi dokumentációt megküldte. A nyilatkozatot a “Csatolandó dokumentumok – Egyéb melléklet” menüpontba cégszerű aláírással ellátva (aláírás, pecsét) szükséges feltölteni!

Felhívjuk figyelmét, hogy az új illetve a 2019. január 1-jét megelőzően beküldött jogi dokumentumokkal rendelkező pályázóinknak 30 napnál nem régebbi, a pályázó székhelye szerinti állam jogszabályai által meghatározott, az Aláírási címpéldánnyal egyenértékű dokumentum, és 30 napnál nem régebbi, pályázó székhelye szerinti állam jogszabályai által meghatározott, a Cégkivonattal egyenértékű dokumentum eredeti példányait kötelező megküldeni postai úton is az alábbi címre :
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.

A pályázat elbírálásának határideje:
Az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár, mint döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejét követően, legkésőbb 65 napon belül hozza meg döntését.

További információ ITT található.

Forrás: pafi.hu

Pin It on Pinterest

Share This