Pályázati felhívás – Szülőföldön magyarul

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a Szülőföldön magyarul című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre. Célja: az ukrajnai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:

1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr.) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhetnek:

a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Ukrajnában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt;

b) azok az általános és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Ukrajnában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják (általános és középiskola, líceum, szakiskola, koledzs stb.);

1.b) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Ukrajna közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek;

2.b) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. vasárnapi iskola, esti iskola) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat, és a gyermek által látogatott ukrán nyelvű tanintézményben nem volt mód a magyar nyelv mint második idegen nyelv oktatásának bevezetésére az adott évfolyamon;

3.b) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek;

4.b) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeiknek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt;

c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

2. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:

• az a nappali tagozatos hallgató, aki Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pont szerinti támogatásokra nem jogosult:

a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében több mint 50 tanórát igazolatlanul hiányzott;

b) az az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;

c) az az igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;

d) azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (3.) bekezdése alapján a törvény hatálya nem terjed ki1;

e) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait;

f) az a hallgató, aki nem Ukrajnában működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő UAH.

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő UAH.

A támogatás a 2017/2018-as tanévre egy alkalommal igényelhető.

A Szülőföldön magyarul program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2018. évi költségvetésének Nemzetpolitikai célú támogatások előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. Igénylési feltételek:

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

• megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);

• kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

b) a gyermek(ek) adóazonosító számának fénymásolata;

c) az eljáró szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);

d) az eljáró szülő/törvényes képviselő adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

e) amennyiben nem a szülő/törvényes képviselő az eljáró személy, a gondviselésre feljogosító dokumentum fénymásolata;

f) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tan­nyelvének megjelölését, valamint a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!

A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

• megfelelően kitöltött adatlap;

• kötelezően csatolandó mellékletek:

a) az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

b) az igénylő hallgató adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

c) az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail-elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:

1. Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as tanévre igényelhető támogatásokra 2018. január 31.–2018. március 14. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. március 14.

2. Az adatlapot a VI. pont szerinti megbízott tölti ki. A kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt a megbízott veszi át, azokról írásos elismervényt ad. Azok, akik olyan településeken élnek, ahol nem működik megbízott, a szomszédos település megbízottjánál vagy a legközelebbi körzeti irodában nyújthatják be az adatlapot és mellékleteit.

VI. Az adatlapok beszerezhetők:

Az adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottjainál igényelhető. Az iskolalátogatási igazolás űrlapját és egyedi döntés esetében a kérelem formanyomtatványát az oktatási intézményben (óvodában/iskolában), illetve a megbízottaknál szerezhetik be.

Az igényléseket befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzéteszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban, valamint az Alapítvány megbízottjainál.

VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:

A beérkezett igénylésekről a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány – ellenőrzés és feldolgozás után – javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a Bizottság által meghatározott összegben.

A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben, továbbá a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban kaphatnak.

VIII. Az igénylési csomag elemei:

a) felhívás,

b) adatlap,

c) útmutató.

Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi és regionális irodáihoz fordulhatnak.

Honlap: www.kmkszalap.org

1 „Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre,

a) aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;

b) akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;

c) aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.”