Legendák Kárpátalján: A viski várhegy

Viskről, Máramaros hajdani öt koronavárosának egyikéről már olvashattak lapunk hasábjain látogatóink. Két rövid legendát közöltünk akkor: a viski várhegyről és a várhegyi nótáról szóló történetet. Mint azonban az oly gyakran előfordul a szájról szájra terjedő elbeszélések esetében, a várhegy történetét egyesek a korábban megosztott változattól eltérően mesélik. Most ezt a verziót adjuk közre.
„Nyári este volt, mikor a várhegy alatt elterülő síkon egész napi munkájukban elfáradt viskiek lepihentek kissé, hogy majd összegyűjtve holmijukat haza menjenek. Hirtelen lódobogás hallatszott: a várból rablócsapat lovagolt feléjük. Amint a rablólovag és kísérete a pihenőkhöz ért, a lovag odasietett Nagy Ilonkához, Nagy Istvánnak, Visk község leggazdagabb polgárának szépséges leányához, s arra kérte őt, hogy menjen vele a várba, ahol a vár úrnőjévé teszi. A leány azonban vonakodott eleget tenni a rabló óhajának, mire az fölkapta az ártatlan teremtést, fölpattant vele a lovára, s kíséretével elvágtatott a várba. Nagy Ilonka minden áron ki akart szabadulni fogságából, s esedezve kérte a rablólovagot, hogy bocsássa őt szabadon. Az elvetemült ember azonban csak nevetett, s káromlások közepette az eget fenyegette, kihívva ezzel maga ellen a természet haragját. Hirtelen borzalmas erejű vihar támadt, a villámok egymás után csaptak a várba, a hegy megnyílt, s lakóival együtt elnyelte a várat. Helyén, a várhegy oldalán keletkezett az a tó, mely sokáig a környék egyik legszebb látványossága volt.”

Az egykori viski várról kevés feljegyzés maradt fenn. Az erődítmény fontos stratégiai szerepet töltött be a szomszéd népek betörését gátló védelmi vonalban, s a híres tiszai sókereskedelem útvonalának őrzésében. Később azonban rablók martaléka lett. Portyázásaik korszakát eleveníti meg a fent leírt történetet is.

(A legenda megtalálható a Dupka György és Zubánics László által összeállított Szépasszony dombja című kötetben.)

Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma