Pályázati felhívás kárpátaljai magyar közösségek számára

1. A pályázat célja:

Az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívás bemutatása

Az Ukrajnában élő magyar közösségek önazonossága megőrzését és megerősödését célzó:

kulturális-közművelődési,

anyanyelvi oktatási,

helyi jellegű média,

tudományos,

művészeti,

hitéleti

szakmai fejlődést célzó,

programokra és eszközbeszerzésekre

3. A pályázók köre:

A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be ukrajnai székhelyű:

3.1.társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,

3.2. egyház, valamint egyház által fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény.

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

4.1.politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,

4.2.profitorientált gazdasági társaságok,

4.3. bel- és külföldi oktatási intézményekben folytatott graduális, inter- és posztgraduális egyéni tanulmányokra, diáksegélyezésre pályázók

4.4. azok az intézmények, szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van.

5. Igényelhető támogatás:

5.1. A minimálisan igényelhető összeg 50.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000 Ft.

5.2. A teljes támogatási keretösszeg: 30.000.000 Ft.

5.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású

5.4.Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – eltérő költségvetési tartalommal – sem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

5.5. Egy pályázó a felhívásra több pályázatot is benyújthat.

5.6. Saját forrás meglétének bemutatása nem szükséges

6. Támogatható kiadások:

6.1.a programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszközbeszerzés, szolgáltatások, a programhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai), működési költségek

7. A pályázat megvalósítási paraméterei:

7.1.Megvalósítási időszak: 2012. március 9. – 2013. február 28.

7.2.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2012.március 9.

7.3.Benyújtási határidő: 2012. április 10., kedd, 14.00 óra

7.4.Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2013. március 30-ig.

8. A pályázat benyújtásának formája:

A pályázatokat a http://www.bgazrt.hu, vagy a http://www.kmkszalap.org/bga-kispalyazatok/urlapok honlapon található pályázati adatlapon 2 (1 eredeti, egy fénymásolat) példányban kell benyújtani a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiba személyesen 2012. április 10. 14.00 óráig (közép-európai idő szerint), vagy postai úton az alapítvány központi irodájának címére 2012. április 10-ig (postai bélyegző dátuma).

9. A pályázat formai követelményei:

9.1. pontosan kitöltött pályázati adatlap

9.2. költségterv (az ehhez szükséges formanyomtatvány a http://www.kmkszalap.org/bga-kispalyazatok/urlapok honlapon található.

9.3. a pályázó szervezet törvényes működését bizonyító okirat fénymásolata.

9.4. hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

Szükség esetén az Alapítvány kérheti a pályázó alapszabályának másolatát.

10. A pályázat érvényessége:

10.1.A pályázat érvénytelen, ha:

10.1.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

10.1.2. a projekt megvalósítás időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;

10.1.3. a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be (2012.04.10., 14.00 óra, közép-európai idő szerint).

10.2.A pályázat érvényes, ha:

10.2.1. a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg;

10.2.2. a kötelezően benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;

10.2.3. az arra jogosult képviselő által a pályázat a megfelelő módon aláírásra került;

10.2.4. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget;

10.2.5. a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva;

10.2.6. a pályázóra nem vonatkozik a 2012 évi Pályázati útmutatóban szereplő kizáró okok egyike sem;

11. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében a KMKSZ JA az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

11.1.1. Tartalmi értékelés szempontjai

A projekt céljai a helyi/regionális probléma megoldására irányulnak és a helyi feltárt szükségletekkel összhangban vannak

A projekt céljai és részcéljai egymásra épülnek és elérhetőek, projekt tervezett tevékenységei összhangban vannak a projekt céljaival

A pályázó szervezet igazolt helyismerettel, legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a projektben megnevezett szakmai/földrajzi területen, a projekt megvalósításakor biztosítja a helyi szakemberek bevonását

A vállalt tevékenységek a pályázatban leírtak alapján szakmailag megalapozottak, átgondoltak és megvalósíthatók

A projekt számol a megvalósítás során fellépő esetleges kockázatokkal és azok kezelésére intézkedéseket határoz meg

A projekt vállalt, számszerűsíthető eredményei reálisak és megvalósíthatóak

A projekt megvalósítói releváns tapasztalattal bírnak a projekt megvalósítása szempontjából

11.1.2. Pénzügyi értékelési szempontok

A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket

A tervezett kiadások a projekt megvalósítása szempontjából indokoltak

A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal

11.1.3. További értékelési szempontok

A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között tartalmi összefüggés van

A projekt ütemezése világos és megvalósítható

A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak

Az eszközfejlesztés beszerzése költséghatékony módon történik

A felújítási tevékenységek költséghatékony módon valósulnak meg

A beérkezett pályázatokat a KMKSZ JA ellenőrzi és feldolgozza, támogatási javaslattal továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, melynek döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

12. Jogorvoslat

A döntést illetően a pályázó 15 munkanapon belül a pályázat regisztrációs számára hivatkozva jogorvoslati lehetőséggel élhet, melyet a KMKSZ JA a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásfinanszírozási igazgatóságához továbbít. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszadási kötelezettsége 30 nap.

13. Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) a 2012. évi Pályázati útmutató tartalmazza. a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg a 2012. évi Pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a szerződéskötéstől elállhat.

14. A támogatási szerződés megszegésének következményei:

14.1.Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

14.2.A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni és a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamatot is megfizetni a Bethlen Gábor Alap MÁK HU50 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára forintban teljesítendő utalásként.

15. A pályázati csomag tartalma:

15.1.pályázati felhívás

15.2.2012. évi pályázati útmutató

15.3.pályázati adatlap és mellékletei: részletes szakmai projektterv; költségterv;

16. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – www.bgazrt.hu – és a KMKSZ JA – www.kmkszalap.org – honlapján a 2012. évi Pályázati útmutató címszó alatt találhatóak.

 

forrás:kmkszalap.org