Népművészet Ifjú Mestere díj

Pályázati tájékoztatás a Népművészet Ifjú Mestere díj elnyerésének lehetőségéről.

A kultúráért felelős miniszter az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján Népművészet Ifjú Mestere díjat adományoz. A díj odaítélése a miniszteri rendeletben és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasításban foglalt szabályozás szerint történik.

A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható, átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A 2021-ban kiadható díjak száma 5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

A díj adományozására a kultúráért felelős miniszter által felkért öttagú bizottság tesz javaslatot.
A Hagyományok Háza a Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésének előkészítése érdekében pályázatot hirdet. A pályázat zsűrijében a miniszter által felkért öttagú bizottság tagjai is részt vesznek, s a pályázat eredményét a miniszter számára készített végső javaslatuk kialakításakor figyelembe veszik.

Pályázati feltételek 2021-ben
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
Előadóművészet
– hangszeres népzene
– népdal
– néptánc
– népmese
Tárgyi alkotóművészet
– fazekas
– faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
– gyermekjáték-készítő
– kovács
– népi bútorműves
– népi ékszer-készítő (fém, gyöngy, lószőr)
– szűcs, bőrműves
– rézműves
– szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
– tojásfestő
– mézeskalács-készítő
– textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, csipkekészítő, kékfestő
– népművészeti forma- és motívumkincset hordozó
– nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
– a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője

Pályázati követelmények
I. Általános feltételek
A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor (a pályázó születési idejének tehát 1986. január 1. és 2006. december 31. közé kell esnie), az egy nyomtatott és egy elektronikus példányban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10, legfeljebb 30 oldal terjedelmű dolgozat.
Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai-művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, tervei, célkitűzései.)
dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája lehet:

1. hangszeres népzene, népdal és néptánc kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, (önálló terepmunka), annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit. Néptánc kategória esetén adjon számot az adott tánchagyomány alapos néprajzi ismeretéről (táncélet, tánchoz kapcsolódó szokások);

2. népmese kategóriában a pályázó által választott tájegység, falu vagy adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos mesetípus vagy előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és/vagy archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.

3. tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott gyűjtői tevékenység ismertetése, a terepmunka módszerének bemutatása, a terepmunka során megismert életművek, vagy egyéb, a pályázat tárgyterületéhez tartozó pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!

A dolgozatokat minimum 10 oldal, maximum 30 oldal (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság) terjedelemben, nyomtatott, fűzött formában, egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap.
Mind az előadó-művészeti kategóriában, mind az alkotóművészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a színpadi bemutatkozásnak, illetve a tárgyi zsűrizésnek!
Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére. Az olvasás feltételeiről a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ Médiatárának munkatársai adnak felvilágosítást a (1) 225-6059 telefonszámon, vagy a [email protected] e-mailcímen.
Néptánc kategóriában pályázók számára a néprajzi gyűjtéssel, néptánc szakirodalommal és a dolgozat elkészítésének tartalmi-formai követelményeivel kapcsolatban a Magyar Etnokoreológiai Társasághoz lehet segítségért fordulni: e-mail: [email protected]

A leadandó dolgozat mellékletét képezi a dolgozat további felhasználásáról szóló nyilatkozat, melyet 1 példányban kell csatolni a dolgozat mellé!

II. Speciális feltételek
1. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI kategóriában
1.1 HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL
Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.
– Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
– Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen ezt az előbb felsorolt hangszeresek is megtehetik, ha nem kívánnak szólistaként indulni.)
– A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.

1.2 NÉPTÁNC
Néptánc kategóriában pályázni egyénileg és párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!)
A pályázó a három nagy táncdialektus mindegyikéből egy-egy szabadon választott tájegység (falu) táncaival készül fel a bemutatóra. Ezekből két, egyenként kb. 5 perces improvizált produkciót kell közönség előtt, a tájegységnek megfelelő (lehetőleg tánc-) viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a beadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat pedig a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tánctudásának felmérését szolgálja.)
A színpadi bemutatón tükröződjenek:
– az adott tánchagyomány mesteri szintű gyakorlati ismerete (motívumkészlet, táncszerkesztés, improvizáció);
– folklorisztikai hitelesség (táncstílus, helyi viselet, hagyományhű viselkedésmód).
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjaira (hangszeresek, énekesek, táncosok) ugyanezek a feltételek és követelmények vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy a dolgozat nemzetiségi témájához kapcsolódó bemutatón kívül a másik két produkció két különböző dialektusból származó magyar- és/vagy anyaországi tánc- és zenei anyag lehet. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!

1.3 NÉPMESE
Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően – közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya, Hagyományok Háza, Budapest, 2004). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)

2. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában
a pályázónak a választott szakágában
– 5 egyedi tárgyat, vagy
– egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot (pl. étkészlet, garnitúra), vagy
– egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie.
Kivétel a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia.
A viseletkészítő kategóriában 3 teljes öltözékkel lehet pályázni.
Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot erre hivatkozva a zsűri elutasíthatja az értékelésen.
Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgy-együttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú, jó minőségű fényképeket küldjenek be minden beadandó tárgyról.
Bútorkészítők teljes bútor-együttessel pályázzanak. Amennyiben a pályázónak nincs lehetősége a teljes pályamunka beszállítására, akkor a jó minőségű A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat szíveskedjenek beküldeni.
Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.
A beadott tárgyakból – a zsűri értékelése alapján – kiállítás készül augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadására – amennyiben kiállításra kerültek – csak a kiállítás lebontása után (szeptember végén) kerülhet sor.

III. A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot) 2021. április 1-ig, a tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat 2021. április 30-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére, (1251 Budapest, Pf. 23.) postai úton, vagy személyesen a 1011 Budapest, Corvin tér 8 címre (munkanapokon H-Cs: 9.00-16.00, P: 9.00-14.00 óra között).
Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot és egy személyi adatok nyilvántartásáról szóló nyilatkozatot is, valamint a dolgozat további felhasználásáról szóló nyilatkozatot is.
A dolgozatokat egy elektronikus példányban is kérjük benyújtani az alábbi e-mail címre:
[email protected]

IV. A pályázatok értékelése
tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése (konzultáció a zsűrivel) várhatóan május első hetében lesz. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat.
Az előadó-művészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés – várhatóan május első hetében – pontos időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.
A pályázaton elért eredmény közzétételéről, a pályázók értesítéséről az Emberi Erőforrások Minisztériuma gondoskodik. A Népművészet Ifjú Mestere díjban részesülőket az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesíti.

V. További információ
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai
– hangszeres népzene, népdal: +36 1 225 6018
– néptánc: +36 1 225 6019
– népmese: +36 1 225 6086
– kézművesség: a +36 1 225 6057 vagy +36 1 225 6066
munkanapokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között).

Forrás: hagyomanyokhaza.hu