Kárpátalja anno: a tréfli húst áruló mészáros vezeklése

Tréfli, azaz zsidó vallásúak számára tisztátalan húst árult Berkovics Izrael Mayer poroskői mészáros. Az izraelita Berkovics eleinte tagadta a cselekményt, de hosszas hallgatás után végre megtört, töredelmes vallomást tett, és penitenciát kért a nagybereznai rabbitól.

A Magyar Jövő 1928. július 22-i száma részletesen beszámol a rabbi döntéséről és a mészáros vezekléséről:

„A bereznai rabbi, miután átböngészett egy csomó hatalmas fóliénst, a következő vezeklésre ítélte: Köteles megnöveszteni szakállát, pajeszét, egy évig rongyos, megtépett ruhában kell járnia és mindazon helyeken, ahol trefnyi húst etetett, igy Nagybereznán, Perecsényben, Szolyván, Poroskőn és Turjaremetén, illetve ezen községek zsinagógáiban, nagy gyülekezet jelenlétében, nyilvánosan meg kell gyónni nagy bűnét és vezekelnie kell.

Az első vezeklési stációja Berkovicsnak Nagybereznán volt, amely alkalomra Berezna egész zsidósága a templomban volt. Amikor Berkovics a templomba érkezett, végigzugott a zsidók közt: »Jön a bűnös!«

Azután a samesz az almemorra ment, s odaintette a delikvenst. Mint a halálraítélt a vesztőhelyre, úgy lépett Berkovics Izrael Mayer a balemor elé. Meggörnyedve, majdnem hétrét hajolva, kihúzott zsebéből egy papírlapot s elcsukló hangon olvasni kezdett :

»Én, Izrael Mayer, ezennel vallomást teszek Isten s az ő népe előtt, hogy hosszabb időn keresztül zsidók részére trefni húst mértem ki. Midőn megtörve, szánom és bánom ezen szörnyű tettemet, arra kérem a Mindenhatót s a szent gyülekezetei, bocsássa meg nekem szörnyű bűnömet, minek ellenében megfogadom, hogy ezentúl mindig a helyes s jó uton fogok járni. Kérem a Mindenhatót, hogy világosítsa fel megtévedt agyamat, hogy bűnöm nagyságát felfoghassam és soha többé ne vétkezzek.«

A vezeklő ima utolsó szavait már könnyektől fulladozva ejtette ki és az egész templomban felzugott az esti ima: »És Isten megbocsájt a vétkeseknek.«”

Marosi Anita
Kárpátalja.ma