A Sárospataki Református Teológiai Akadémia levele a kárpátaljai magyar reformátusokhoz

„Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikünktől sem: mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondták némelyek: mert az ő nemzetsége is vagyunk.” ApCsel 17, 26-28


Szeretett Kárpátaljai Testvéreink a Jézus Krisztusban!
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége aggodalommal, de Isten Igéjébe kapaszkodva és abból erőt merítve szemléli az Ukrajnában végbemenő szomorú eseményeket. Naponként figyeljük a híradásokat agresszióról, káoszról, a nyomorúság növekedéséről. Isten rendje szerint különböző népek békességben is élhetnének egymás mellett, ám az emberi bűn és gonoszság figyelmen kívül hagyja a Mindenható akaratát, ez pedig törvényszerűen emberi életek kioltásához, megnyomorításához, gyűlölködéshez, és pusztuláshoz vezet.

Saját történelmünkből ismerjük, hogy hatalmak játéka területeket kettészakít, egymás ellen fordít közösségeket és családokat, testvéreket. Az is közös tapasztalatunk azonban, hogy Istenre figyelve létrejöhet az elszakítottak között a testvéri közösség Krisztusban, és megélhetővé válik, hogy „egy test tagjai vagyunk”. Ebből fakadó felelősségünknek eleget téve hordozzuk imádságban kárpátaljai testvéreinket, és az Ukrajna egyéb térségeiben élő békére vágyó embereket. Isten adjon erőt a megmaradáshoz, naponkénti kitartáshoz, hitet ahhoz, hogy meglássuk a Történelem Urát a káoszon túl, és hogy elfogadjuk: nem mondott le rólunk, gondot visel ránk is. Isten adjon élő reménységet, a nyomorúságban megtapasztalt gondviselés által pedig hitetek megerősödését. Mindezekkel együtt imádkozunk azért, hogy a fenti igevers valósága megtapasztalható legyen minden emberi szándék ellenére, a népek testvérként élhessenek békében egymás mellett Istentől rendelt határaikon belül, és teremtettségünkből adódóan együtt hirdessük meg az Ő szándéka szerint, az újjáteremtés eszközeiként, nagypéntek és húsvét összefüggésében, a halál felett is győzedelmes élet minden áldását.

Sárospatak, 2014. március 3.
Forrás: refua.tirek.hu