A tanév végéig marad a távoktatás – hogyan értékeljük a tanulókat?

Tekintettel az ukrajnai járványügyi helyzetre a 2019–2020-as tanév lezárásáról és az osztályzásról rendelkezett az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium április 16-án.

Április 22-én Lubomir Mandzij, megbízott miniszter egy online konferencia során bejelentette, hogy ebben a tanévben a tanulók már nem térnek vissza az iskolákba. A tanév május végéig tart távoktatás formájában.

A minisztérium javasolja a távoktatás további alkalmazását, kibővítve azt a számonkérésre is. A távoktatás során figyelembe kell venni, hogy a tanulók szellemileg és fizikailag ne legyenek túlterhelve. Minden tanuló számára hozzáférést kell biztosítani a tananyagokhoz. Az évvégi osztályozásnál a távoktatás során szerzett érdemjegyeket is figyelembe kell venni. A félév elején jóváhagyott tanmeneteken megfelelően kell haladni. Az iskolai dokumentáció befejezésére, többek között az osztálynaplók kitöltésére, a korlátozások enyhítését követően kerül sor. A 2020–21-es tanév kezdetén minden 2–11. osztályban oktató pedagógusnak diagnosztikus értékelést kell végezni, amely során felmérhetik a tanulók előzetes tudását, hogy pótolhassák a távoktatatásból eredő hiányosságokat. A következő tanév tanmeneteibe rendszerező órákat kell építeni, amely során rendszerezni tudják a tanulók távoktatás során megszerzett tudását.

A rendelkezés értelmében a ballagások és az érettségi ünnepségek idén teljesen elmaradnak.

A kilencedik osztályt követő kibocsátó bizonyítványokat és a hagyományos bizonyítványokat legkésőbb június 15-ig ki kell állítani.

Figyelembe véve a járványügyi szabályokat, az iskolaigazgatóknak ki kell dolgozniuk egy ütemtervet a kilencedik osztályos tanulók bizonyítványának kiosztásáról.

Az 1–8. és 10. osztályos tanulók elektronikus úton kapják meg bizonyítványaikat. Az eredeti papíralapú bizonyítványokat a 2020–21-es tanév elején kapják meg a tanulók.

Az értékelés a távoktatásban is elengedhetetlen. Az értékelés történhet szinkron (valós idejű beszámoltatás) és aszinkron (késleltetett, távoli beszámoltatás) módon.

A szinkron beszámoltatás megvalósítható online tesztírással Google Classroom, Naurok vagy Moodle programok használatával. Skype vagy Zoom segítségével tollbamondás is iratható. Csoportos hívás is indítható, amely során a pedagógus meg tudja tartani előadásait vagy magyarázatait, a tanulók feltehetik témával kapcsolatos kérdéseiket. Mindezek megvalósítására alkalmas a Skype, a Zoom, a Moodle távoktatási program vagy zárt Facebook-csoportok.

Az aszinkron beszámoltatás során a pedagógus kérhet a tanulótól házi dolgozatokat, beadandó feladatokat. Ezek a feladatok időzíthetők, s a tanulóknak lehetőségük van utánanézni a feladatoknak. Az írásbeli feladatokat elektronikus formában vagy kézzel írva lehet elkészíteni a tanulóknak. A tanárnak befényképezve kell elküldeni Google Classroom, Moodle, Viber, Facebook vagy WhatsApp segítségével.

Internetkapcsolat hiányában a pedagógusoknak telefonon vagy postai levelezés útján kell tartani a kapcsolatot diákjaikkal.

A pedagógus kiküldheti a tesztfeladatok megoldókulcsát, így a tanulók magukat is tudják ellenőrizni.

A távoktatás során a formatív (fejlesztő, formáló, támogató, alakító-segítő) értékelés szerepe előtérbe kerül. Ezzel az értékelési eljárással megállapítható a tanuló fejlődése. A távoktatásban történő értékelés egyik fő célja a tanári visszajelzés. A pedagógusok az értékelést szóban és írásban is végezhetik. Az értékelés történhet tesztek, gyakorlati feladatok, kutatómunkák, esszék írása, szóbeli feleltetés által. A távoktatás során kapott jegyeket rögzíteni kell az osztálynaplóban.

A tantermen kívüli digitális oktatás során a szummatív (összegző) értékelés sem elhanyagolható. Ennek célja, hogy adott témakör feldolgozásának, tanulási szakasznak vagy folyamatnak a végén annak átfogó értékelését adják a pedagógusok. Az évvégi osztályzatot az előző félév osztályzata és a jelenlegi félév minősítésének az eredménye alakítja.

A minisztérium március 30-i rendelete értelmében a 4. és a 9. osztály kibocsátó vizsgái elmaradnak.

Az érettségi vizsgák külső független tesztelés formájában lesznek megtartva.

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma