Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.
1.2. A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki alkotás.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik
2.2. Az ösztöndíj összege: 320 000 Ft /fő. 4 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén.
2.3. Az ösztöndíj időtartama: 4 hónap (2022. március 1.-2022. június 30.)

3. Támogatott szakterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, de előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:
– gépjárművek dinamikája,
– intelligens rendszerek és azok szabályozása,
– orvostudomány,
– precíziós állattenyésztés,
– innovációk.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik:
4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,
4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,
4.2.3. vállalják, hogy a KMTA rendezvényein részt vesznek (előre egyeztetett időpontban),
4.2.4. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt minimum 3 magyar és 3 idegennyelvű nyomtatott szakirodalmat feldolgoznak és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek;
4.2.5 vállaljak, hogy saját néven magyarországi bankszámlát vezetnek, melyet a szerződéskötésre szükséges benyújtani;
4.2.6 vállalják, hogy a kutatásról minimum 25-35 oldal kutatási beszámolót adnak le (az oldalszám a kutatási témától függ) a KMTA által előírt formai követelményeknek megfelelően, melyet a mentor is elfogad,
4.2.7 vállaljak, hogy a kutatás eredményét publikálják.

5. Kizáró okok
5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, a KMTA rendezvényein nem vesz részt nem küldi a szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, nem tartja be a határidőket, illetve nem publikálja a kutatási eredményt.

6. A pályázat tartalma:
6.1 iskolai tanulói jogviszony igazolás
6.2 kutatási terv (a kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját.) A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie és írásban nyilatkoznia, hogy végig részt vesz mentorként a kutatásban. A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie.
6.3 A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.
6.4 Szakmai önéltrajz – bemutatkozás -, amiben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit
6.5 végzős diákok nyilatkozzanak arról, mely intézményekbe és milyen szakokra adták be a továbbtanulási jelentkezésüket

7. A támogatásban részesíthető pályázók száma
7.1. Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 12 fő részesülhet támogatásban.

8. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2022. január 1.-2022. január 31. 16:00 között lehet benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2022. január 31. 16:00 (16 óra)

9. Jelentkezés módja:
E-mail írása a [email protected] címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon. A hiányos pályázatokat nem vesszük figyelembe. A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani. Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a http://www.kmta.hu oldalon a regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra) és az Azon pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, azokkal személyesen interjút készítünk, melyre 2022. februárban kerül sor. A nyerteseket február utolsó napjaiban értesítjük.

Forrás: pafi.hu