A Kárpátaljai Református Egyház közgyűlésén

A megújulás, a tiszta forrásból való naponkénti merítés, a „kutak megtisztításának” fontosságáról szólt áhítatában Zán Fábián Sándor püspök a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) január 28-án Beregszászban megtartott közgyűlésén.

Meg kell tisztítanunk a „kutakat”, mert lelki és szellemi értelemben vett értéktelen dolgokkal, szennyel van tele az ember élete. Ezért kell újra és újra a tiszta forráshoz menni. Az ige örökérvényű üzenetét nem feledhetjük. A sokféle felülírás porától, szennyétől meg kell tisztítani azt. Vegyük le a polcról a Bibliát, táplálkozzunk a tiszta forrásból, és vezessük oda a ránk bízottakat is, hisz megváltásra és kegyelemre szorul az ember ma is. És Isten nélkül nincsen segítség, üdvösség.

Zán Fábián Sándor püspöki jelentésében hangsúlyozta: az egyház feladata 2011-ben is – akárcsak az eltelt húsz évben (1991-ben kapta meg működési jogát a KRE) – az evangélium hirdetése volt. Templomaink Isten gondviselésének jelei, lelkészeink Isten hű szolgái, eszközök az Ő üzenetének hirdetésében, gondnokaink Isten népének elöljárói, hitoktatóink szorgos magvetők, iskoláink Isten szőlőskertjei, ahol a jövő nemzedéke előtt Isten dicsőségét hirdetik, melyek magyar nemzetünk megmaradását szolgálják. Az Úr a mi reménységünk, kősziklánk és menedékünk, Ő az egyedüli Üdvözítő, hangsúlyozta a püspök. Beszámolt a kül- és belföldi egyházi és világi vezetőkkel való találkozókról, az elmúlt év nagyobb eseményeiről, a hálaadó istentiszteletekről, az első ízben megrendezett családi napról, illetve az egyházban zajló egyéb eseményekről, munkákról, szolgálatokról.

Megdöbbentő volt hallani a statisztikai mutatókat. Ezek közül álljon itt néhány adat. 2011-ben a Beregi Egyházmegyében 403 keresztelő volt, és 640 temetés, Máramaros-Ugocsa megyében 261 gyerek született, és 272 egyháztagot kísértek utolsó útjára, Ung megyében 195 kisdedet tartottak keresztvíz alá, míg 252-szer szólalt meg a lélekharang. A püspök ennek a negatív demográfiai mutatónak a kapcsán felhívta a figyelmet a felelősségünkre, a fiatalokkal való felvilágosító munka fontosságára, hogy megszülethessenek a gyerekek, akiket Isten áldásként küld a családokba.

Zán Fábián Sándor két pontban határozta meg a Kárpátaljai Református Egyház legfontosabb célkitűzéseit: hogy az evangéliumot tisztán hirdessük, s azt magyarul tehessük. A beszámoló végén a püspök egy nyilatkozatot olvasott fel, melyben a magyar kormány nemzetpolitikája mellett emelt szót, s elítéli a Magyarország ellen irányuló alaptalan támadásokat. (A nyilatkozatot – melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott – lásd a cikk végén!)

Az evangélium hirdetése mellett a „rejtett” reformátusok felfedezése is fontos feladata az egyháznak, melyben lelkészek, gondnokok, presbiterek együtt kell működjenek, kezdte beszámolóját Nagy Béla, a KRE főgondnoka, aki a hűséges szolgálat, az együttműködés, a krisztusi és testvéri szeretet jelentőségét hangsúlyozta. Nagyra értékelte azokat a hazai és külföldi találkozókat, melyeken egyházi és világi vezetőkkel beszélgethettek az együttműködésről, az egymás megsegítéséről, a nemzeti megmaradásról. Kiemelten szólt az ifjúság nevelésének, az egyházi intézmények működtetésének, a diakóniai szolgálatnak a fontosságáról, hálát adott, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, és Isten áldását kérte a gondnokok, a lelkészek, a gyülekezetek további életére, szolgálatára.

Héder János, a KRE főjegyzője az 1966-ban alakult Ukrajnai Egyházak és Vallásos Szervezetek Tanácsában folyó munkáról számolt be. Itt 19 egyház képviselői igyekeznek közösen kiállni jogaik védelmében. Az elmúlt évben találkoztak az államfővel, politikai vezetőkkel, illetve európai uniós képviselőkkel, az ukrán parlamentben is előterjesztették kérésüket. Örömmel számolt be arról, hogy úgy tűnik, előrelépés történik a diplomák honosításának ügyében, illetve arról, hogy az állami vezetők számolnak az Ukrajnai Egyházak és Vallásos Szervezetek Tanácsával, immáron nem kerülhetik ki véleményüket a törvényhozásban.

A bizottságok munkájáról azok vezetői számoltak be. Kolozsy Andrástól, cigánymisszió vezetőjétől megtudtuk, hogy jelenleg 15 cigánymisszió (8 az ungi, 7 a beregi megyében, Máramaros-Ugocsában most szerveződik Péterfalván az első), 6 cigánytemplom, 2 gyülekezeti ház, 9 cigányiskola és 8 óvoda működik. A célok között – az evangélium hirdetése mellett – kiemelte a tehetséggondozás megszervezésének, az ivóvíz biztosításának és az egészségügyi ellátás javításának a fontosságát. Nagy Béla a diakóniai és a gazdasági bizottság munkájáról tartott beszámolójában a célok között említette többek között (az eddigi tevékenység folytatása mellett) a katasztrófavédelmi és a rehabilitációs központ fejlesztését. A honosító bizottság munkájáról szólva Zán Fábián Sándor kifejtette: a bizottság fontosnak tartja, hogy meggyőződjön a lelkészi pályára jelentkezők elhivatottságáról. A közgyűlésen az építési bizottság munkájának kapcsán szó esett arról, hogy a templomaink felújításánál mindenkor ki kell kérni és figyelembe kell venni a szakemberek tanácsait. A jogi bizottság munkájáról Héder János, a himnológiairól Kovács Sándor, a misszióiról Szilágyi Károly (mint megtudtuk, idén augusztus 22-én Péterfalván rendezik meg a családi napot Közösség a családban címmel), a sajtóbizottság munkájáról Taracközi Ferenc, a számvivőiről Peleskei Béla, a tanügyiről Tóth László számolt be.

A közgyűlésen átadták a Kárpátaljai Református Egyház által alapított Komjáti Benedek-díjat is, melyet idén Soós Katalin, a Küldetés szerkesztője, főmunkatársa, a Sion Rádió riportere vehetett át. Oklevéllel ismerték el Badó Zsolt, a Kárpátalja c. hetilap újságírójának és Jenei János operatőrnek a munkásságát.

Marton Erzsébet

A Kárpátaljai Református Egyház közgyűlésének nyilatkozata

A magyar alkotmány védelmében

Szeretett magyar testvéreink!

A református egyház létezése óta mindig kiállt a magyar szabadság és a nemzet felemelkedésének ügyéért. Soha nem kollaborált az ellenséggel, soha nem burkolózott hallgatásba, amikor szót kellett emelni az igazságtalanság és az elnyomás ellen. Ott küzdött az első sorokban 1703-1711-ben, 1848-49-ben, megvívta a harcát a Habsburg, a csehszlovák és a kommunista elnyomó rendszerekkel. Mi, magyar reformátusok büszkén tekinthetünk vissza őseinkre. Gyávaságért, megalkuvásért, árulásért nem kell szégyenkeznünk miattuk. Nekik köszönhetjük, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk a Szentírást, hallgathatjuk a prédikációt, énekelhetjük zsoltárainkat és dicséreteinket.

A reformátusság múltja ma is a magyar nemzet ügye melletti kiállásra kötelez bennünket. Nem maradhatunk csendben, amikor nemzetünket alattomos módon, a demokrácia jelszavával takarózva, igaztalan vádakat kiáltva próbálják gyarmati sorba taszítani. Nem maradhatunk csendben, mikor gyűlölködve támadják nemzetünk új alkotmányát, mely a házasság, a család szentségét hirdeti, a keresztyén értékeket, nemzeti kultúránkat, a gyermeket, az ifjúságot és egy sor olyan értéket karol fel, próbál megvédeni, amelyek a református egyháznak és minden jóérzésű magyar embernek egyaránt fontosak és egy egészséges társadalom alapját képezik.

A Kárpátaljai Református Egyház nem elkötelezett semmilyen párt vagy irányzat felé, de mindenkor elkötelezett a Mindenható Isten és a magyar nemzet irányába. Mindkét elkötelezettségünk megköveteli, hogy kimondjuk:

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Magyarország új alkotmányát egy messzemenően demokratikus, a nemzet szabad fejlődését előmozdító, a keresztyén erkölcsnek és szellemiségnek megfelelő, az emberi és közösségi jogokat védelmező alapdokumentumnak tartja.

Ezzel szemben Magyarország gazdasági ellehetetlenítését, az ellene folytatott hisztérikus politikai rágalomhadjáratot valamint a nyomásgyakorlásra alkalmazott tisztátalan módszereket elítéli, azokat az egész magyar nemzet, sőt a hagyományos európai keresztyén értékrend sárba tiprásának minősíti.

Isten gazdag áldását kérjük a nemzetünk felemeléséért és védelmezéséért munkálkodó minden testvérünkre. Kérjük a Mindenható Istent, oltalmazza meg magyar népét a Gonosz minden támadásától, adjon nekünk valódi szabadságot és vezessen minket az igaz keresztyén életre.

Forrás: reformatus.com.ua