Ünnepi közgyűlés a Kárpátaljai Református Egyházban

A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek vezetőinek részvételével tartotta a Kárpátaljai Református Egyház tisztújító, ünnepi közgyűlését a beregszászi református templomban január 28-án.

Az alkalmon részt vett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter valamint az ukrán megyei, helyi városi és civilszervezetek vezetői. A közgyűlést megtisztelték jelenlétükkel a Svájci Református Egyház külkapcsolatokért felelős igazgatója, a különböző karitatív- és segélyszervezetek képviselői.

Az ünnepi istentiszteleten a fohászt főtiszteletű Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke mondta, majd felolvasta a textust Isten igéjéből, a Lukács evangéliuma 5. részének első 10 verséből. Imádságában, a Kárpát-medencében szolgálók nevében, hálát adott Istennek azért, hogy jelen lehetnek a kárpátaljaiak egyházi vezetőinek beiktatásán. Megköszönte Istennek, hogy minden pesszimizmus és sikertelenség, bizonytalanság ellenére Isten igéje arra biztat, hogy éljünk lehetőségeinkkel, melyeket Tőle kapunk.

Igehirdetésre készülve a Borzsavári Tehetséggondozó Művészeti és Civil szervezet és a mezővári hittanos gyermekek szolgáltak énekekkel.

Isten igéjét Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke olvasta, majd hirdette a bibliaolvasó kalauz napi ószövetségi igerészéből az Ézsaiás könyve 41. része 9. versétől.

Igehirdetésében Balog Zoltán kiemelte: Hálával csodálkozzunk rá, hogy a több, mint 2000 éve elhangzott mondatok, ma, itt, nekünk is szólnak. Hiszen felfedezzük bennük az életünk tanulságait, fordulatait, de itt többről van szó. Ha Isten valósága egyszer megnyilvánult, akkor azt újra és újra a sajátunknak tekinthetjük. Ebben a valóságban más az idő. Minden, ami történik velünk, az részvételt kínál arra, hogy vegyünk részt ebben a valóságban, melyben részesei lehetünk Isten teremtő munkájának. Isten jelen van, mondta a püspök.

Van napi ige, melyet bizalommal és kíváncsisággal olvashatunk. Ez mutatja a helyünket, hogy hol vagyunk mi az Isten valóságában. Hisszük és valljuk-e a prófétákkal, ma is Isten előtt állnak a népek és nemzetek? Lehetnek, ma is, mint akkor Isten eszközei. Én vagyok az Úr! Felemelkednek és porba hullanak, akik birodalmakat építenek. Hol van Isten népe? – tette fel a kérdést. Ha Isten népe akarunk lenni, akkor a krisztusi üzenet szólít: Térjetek meg! Vizsgáljátok meg útjaitokat! Prédikációjában megemlékezett azokról a lelkipásztorokról, akik mertek figyelmeztetni országvezetőt a megtérésre. Megérte lelkipásztor elődöknek megtérésre hívni a nagy birodalom uralkodóját Sztálint, akinek nyomán rengeteg szenvedés, megnyomorított élet maradt? Azóta tudjuk, hogy abból a hitből, az akkori lelkipásztorok, hívők hitéből sarjadt hit. Száműzetés, kényszermunka, ami vájuk várt, de ezekből élet fakadt. Megtérés nélkül nincs új élet.

Balog Zoltán püspök imáját követően Zán Fábián Sánor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke megnyitotta az ünnepi közgyűlést, melyen a napirendi pontok ismertetése és elfogadása után, Orosz Zsolt, az egyházkerület választási bizottság elnöke jelentését hallgaták meg az egybegyűltek.

A választási eredmények ismertetése után a Kárpátaljai Református Egyház püspökének fogadalomtételét Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke vette ki.

A megválasztott zsinat fogadalomtételét Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke vette ki.

Danku Gábor főgondnok ünnepi beköszönő beszédében arra hívta gondok- és presbitertársait, hogy Isten igéjének hirdetésében legyenek a lelkipásztoroknak imádkozó munkatársai.

Az ünnepi közgyűlést köszöntve Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter arra biztatott, hogy végül értelmet nyer, igazzá lesz Isten igéje: „Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk”. Püspök urat a következő szavakkal köszöntötte: „Szívből kívánom, hogy püspöki szolgálatod ezután is – minden eddiginél nehezebb körülmények között – sokakat indítson el az üdvösség útján, adjon reményt és vigasztalást!” Ami nem Isten rendelése szerint történik, semmivé lesz, ami az Ő rendelése, valósággá lesz.

Majd a gyülekezethez szólva bíztatott: „Hinnünk kell abban, hogy itt Kárpátalján is meg tudjuk menteni vagy helyre tudjuk állítani a magyar életnek keretet adó közösségeket: a családokat, „a templomot és az iskolát”, a gyülekezeteket és a magyar nyelv színtereit. Hogy túléljünk, megmaradjunk és gyarapodjunk”.

Csubirko Volodimir a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke magyar nyelven üdvözölte a közgyűlést, mely gesztussal tanubizonyságot kívánt tenni arról, hogy már hosszú idő óta itt élünk együtt. Külön köszönetet mondott Gulyás Gergely miniszternek, hogy egyértelművé tette Magyarország álláspontját ebben a helyzetben. Biztosította azokat, akik jelen vannak, hogy a továbbiakban közösen és békében kívánnak élni itt együtt, függetlenül attól, hogy vannak politikusok, akik saját érdekeiket és nem Ukrajna érdekét, az itt élők érdekét veszik figyelembe. Méltatta Magyarország gesztusát, mellyel elismerte Ukrajna függetlenségét, emléket állított a Nagy Éhínség áldozatainak, valamint emlékművet állított Sevcsenkonak is. Ma ukránok és magyarok együtt harcolnak a lövészárkokban a szabadságért és a demokráciáért. Nehéz idők ezek minden egyházi és köztisztviselő számára. Nem szabad semmilyen provokációnak helyt adni, hiszen mi, akik Istenben hiszünk, egyedül Isten szavában bízhatunk, mondta a megyei vezető. Mardjunk együtt, maradjunk Istenben. Vigyázzunk egymásra, mentsük meg Ukrajnát!

Serge Fornerod, a Svájci Protestáns Egyház küldötte üdvözölte a kárpátaljai reformátusokat. Éves igei mottójukkal köszöntött: Te vagy Isten, aki látsz minket. Hágár története, Mózes könyvéből egy tragikus történet. Isten az, aki ebben a helyzetben rá tekint. Nem felügyel, hanem kegyelmesen tekint rátok, mondta. Észleli a sorsunkat, ahogy vagyunk. Látja ezt az új zsinatot, és jól tudja azt a tanúságtételt, amit tesztek ebben a nehéz időben. Nem feledkezik meg arról, amit hisztek és tesztek, hanem megáldja. Mi is, testvéregyházakként Európában, látjuk hűséges kitartásotokat és szolgálatotokat. Ismerjük szeretetetekből fakadó cselekedeteiteket, melyekkel szolgáltok a körülöttetek élők felé.

Zán Fábián Sándor püspök zárszavában megköszönte a napi igét és annak ma is aktuális üzenetét. Elmondta, számára különös hangsúlya van ennek az igének: Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel. Magunkra vonatkozatni merem és így mondom: ne félj, férgecse, Sándor és maroknyi kárpátaljai nép, mert veled van az Úr!

A 2023-as év a reménység éve a Kárpátaljai Református Egyház vezérgondolata alapján. Számunkra ma a legfontosabb az Isten igéjére, a mindenható Isten ígéretére való hagyatkozás, mondta a püspök, majd felolvasta a Jób könyve 14. része 7-9. verseit: Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete.

Jézus azt mondta, mennyivel drágábbak vagytok, akár a fánál is, amit kivághatnak, erdőket pusztíthatnak el, de nekünk, akik drágábban vagyunk, nekünk Isten gyermekeinek, mennyivel inkább lehet reménységünk, hangsúlyozta a püspök. Ritkítanak, sok kár ér bennünket, de van reménységünk. Majd rámutatott, a Szentírásban a helyzet fokozódik, egyre rosszabbá válik: még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is csonkja… Ez már egy olyan állapot, amikor a statisztikák semmi jót nem mondanak. Ez már az az állapot, amikor sok kis gyülekezetben azt mondják a gondnokok, a lelkipásztorok, hogy a gyülekezet kiöregedőben van. De még ebben az állapotban is van reménysége az Istenben bízó, igére hagyatkozó embernek, figyelmeztetett a püspök. Isten ígéreteket tett az Ő népének. „Ha elhal is a porban csonkja… a víz illatától kihajt”. Itt, Kárpátalján minden felekezetnek és minden nemzetnek Istenre hagyatkozva kell imádkozni azért, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor megérezzük a víz illatát, amikor a Lélek kiárad és a Lélek illata megelevenít. Amikor elhaló, kis gyülekezetek, elhaló óvodák és iskolák felegyenesednek, a családok újra egyek lesznek, ahová gyermekáldás jöhet, oda kérik és várják és alázattal fogadják, – és újra megerősödik a közösség. És újra lesz gyermekmosoly az óvodákban, lesznek gyermekek az iskolákban, és a családok hálát tudnak majd adni, apák a gyermekekért és gyermekek az apákért. A Lélek kiáradására van szükség, a víz illatára, mert ez fogja elhoznia békét is. Nem tudom mikor, de lesz béke. Minden háborúnak vége lesz. Addig nekünk Isten ígéreteire hagyatkozva, a Szentlélekért könyörögve, kell helytállnunk, tanítványként, emberként, egymásért és senki ellen. Zán Fábián Sándor püspök zárszava után felhangzott a kárpátaljai reformátusok hitvalló éneke, majd a nemzeti imádság.

Az istentisztelet végeztével, a beregszászi templom előtt a Kárpátaljai Református Egyház vezetői fogadták a meghívott vendégek, helyi lelkészek és hívek áldáskívánását, jókívánságait.

KRE Kommunikáció

Fotó: Fábián Zoltán