Az első világháborúban elesett beregszászi katonák emlékezete

Szerző: | 2020.05.30., 11:00 | Tudomány

A beregszászi hősi emlékmű napjainkban (Fotó: Szakál Imre) The heroic monument of Berehove in the present day (photographed by the author)

2017. május 19-én Beregszász város közönsége átvehette a megújult Hősök terét. A független Ukrajna két évtizede során a város szívében elhelyezkedő park összképe napról-napra romlott, összetört padok, elvadult növényzet, hiányos közvilágítás fogadták az arra sétálót. A megújítás érintette a tér közepén álló szovjet hősi emlékművet, melyről eltávolították a szovjet szimbólumokat.

Másként nem is járhatott volna el város vezetése, hisz a 2015. évi 317-VIII. törvény „A kommunista és nemzetiszocialista totalitárius rezsimek elítéléséről és jelképeik betiltásáról” értelmében a szovjet éra köztéri emlékinek búcsút kellett mondani szerte Ukrajnában. Ily módon a hősi emlékmű, most már a kommunista ideológia jegyeitől mentesen őrzi a terület 1944 őszi elfoglalása során elesett szovjet katonák emlékét. De mi köze mindennek az első világháború beregszászi elesettjeihez? A „felszabadító” 4. Ukrán Front katonáinak emlékművét 1945 nyarán emelték, Beregszász magyar közösségének emlékezete azt őrzi, hogy a munkálatok során az addig ott állt országzászlóval díszített hősi emlékmű anyagát használták fel, mely elsősorban az első világháború elesettjei emlékét kívánta őrizni. Egy tér, két háború, három ország, három emlékezetpolitika.

1942. május 31-én Beregszász város főterén Polchyv István kormányfőtanácsos, Pataki Tibor államtitkár, Fekésházy Zoltán alispán és Hubay Kálmán polgármester jelenlétében felavatták az országzászlóval díszített hősi emlékművet. A Nagy Háború beregszászi áldozatainak szentelt emlékjel felállításáról 1941. július 13-án határozott Beregszász képviselőtestülete. A közadományozásból finanszírozott emlékműállítás Beregszász főterének rendezését is jelentette. Az addig ott működő piacot áthelyezték, a területet parkosították, és az új teret Kossuth Lajosról nevezték el. A hősi emlékművet országzászlóval kombinálták, és a kivitelezéssel Varga Ferenc budapesti szobrászművészt bízták meg. Az országzászló állítás egyébként a kor magyar irrendenta mozgalmának fontos eleme volt így a beregszászi hősi emlékmű nem csupán az első világháború elesett katonáira kívánt emlékeztetni, de a kor revíziós törekvéseit is jelezte. Az emlékmű építésére pályázatot írtak ki, melyet a képviselőtestület utasítására a lehető leghamarabb le kellett bonyolítani, ugyanis a döntésről szóló jegyzőkönyv szerint: „ […] a Hősök emlékművével egyesített Országzászló felállítása Beregszász megyei város közönségének már régi, mindjárt a felszabaduláskor fogant vágya, de egyúttal becsületbeli, sőt törvényszabta kötelessége is: az eddig halogatásnak mindenáron véget kell vetni […] „

A munkálatokkal a tervek szerint 1941. november 9-re kellett volna végezni, így a város magyar fennhatóság alá történő visszatérésének évfordulóján sor kerülhetett volna az átadásra. Erre azonban egy fél éves késéssel került csak sor. A szürke gránitból készült emlékmű két, egyenként három-három boltívből összetevődő részből állt. Minden oszlopába Bereg vármegye jelentősebb történelmi emlékhelyeiről származó követ helyeztek, amelyeken emléktábla jelezte a kő származási helyét, és az annak történelmi vonatkozását. Az íves részek között egy négy oszlopon nyugvó obeliszkre helyezték az országzászló rúdját. Az emlékmű fehér obeliszkjére a „Dulce et decorum est pro patriamorti!”, azaz „Édes és dicső dolog meghalni a hazáért”. Érdekes módon, ezt a feliratot leszámítva más jellegzetesség az emlékművön nem árulkodott arról, hogy ezt a világháborúban elesett katonák tiszteletére állították. Figyelemre méltó az a tény, hogy az emlékjelről lemaradt a beregszászi elesettek névsora, annak ellenére, hogy az eredeti tervekben az szerepelt volna az emlékjelen. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy az emlékművet nem csupán az első világháború elesett katonáinak szánták, hanem az állításakor már dúló újabb háború beregszászi áldozatainak neveit is meg akarták örökíteni. Erről tanúskodik Hubay Kálmán polgármester az emlékműállításhoz elengedhetetlen közadakozásra buzdító felhívásának egy részlete is: „Hősi emlékművet nagyra kellett szabnunk, mert sok név vésendő a falára. Az 1914-18-as világháborúban és napjainkban a véres orosz mezőkön ugyanis a hazáért, a szebb magyar jövőért sok beregszászi adta, és adja oda az életét.” A beregszászi áldozatok névsorát a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium 22. Osztálya 1942 áprilisában bocsátotta a beregszászi városvezetés rendelkezésére. A 176 elesett nevét tartalmazó névsor azokat összesítette, akik beregszászi illetőséggel rendelkeztek behívásuk idején, és nyomtalanul eltűntek, vagy bizonyítottan elhunytak a világháború során.

Az első világháborús elesettek emlékének megörökítése nem 1941-ben merült fel először Beregszászban. Beregszász képviselőtestülete, akkor Ortutay Jenő vezetésével, 1935. augusztus 13-án határozatot hozott a Hadbavonultak emlékkönyve című kiadvány összeállításáról. A beregszászi hivatalnokok kérdőívek segítéségével összeállították azoknak az elesetteknek vagy nyomtalanul eltűnteknek a névsorát, akiknek a családja még a településen élt. A kérdőíveken kívül rögzítették a családtagok rövid visszaemlékezéseit, gyűjtöttek fotókat, és a túlélőket is felkeresték, egyesek rövidebb, mások hosszabb írással emlékeztek a Nagy Háború éveiről.

Az 1936-ban összeállított lista 107 háborús áldozat adatait tartalmazza. Az 1936-os és az 1942-es lista közötti különbség vélhetően abból származik, hogy míg korábban a beregszászi hivatalnokok csak azon személyek adatait gyűjtötték be, akiknek családjuk a háború után is Beregszászban élt, addig az 1942-ben a Honvédelmi Minisztériumban elkészített lista tartalmazta mindazokat, akik eltűntek, vagy elestek a háborúban és a behívásuk idején beregszászi illetékességgel rendelkeztek. Szintén eltérést okoz az a tény, hogy míg a minisztérium által készített névsor azokat tartalmazza csupán, akik a háború ideje alatt estek el, addig a családok körében végzett felmérésbe azok a személyek is bekerültek, akik a háborúban szerzett sérülés következtében hunytak el már odahaza. A két névsort összesítve így 204 Beregszászhoz köthető elesett, nyomtalanul eltűnt, vagy a háborúban szerzett sérülés következtében elhunyt személyről rendelkezünk információkkal.

A két listát alábbiakban külön, szerkesztett formában közlöm. Mindkét lista tartalmazza az elesettek személyes adatait, a csapattest nevét és rendfokozatát, valamint az eltűnésének, vagy halálának körülményeit, persze amennyiben ezek ismertek voltak. Az elesett katonák többsége az 1860-as alapítású munkácsi 65. cs. és kir. gyalogezredben, valamint az 1886-ban szintén Munkácson felállított 11. sz. honvéd gyalogezredben szolgált. A katonák legjelentősebb része a keleti fronton esett el vagy került fogságba, a legfiatalabb közülük 18, a legidősebb 55 éves volt. Foglalkozásukat tekintve volt köztük földműves, fűszeres, kocsis, szabó, cipész, könyvelő, operaénekes, és még sorolhatnánk. A 1936-os gyűjtés kérdőíveiből az is kiderül, hogy a veteránok közül sokan váltak munkaképtelenné, a családok roppantmód megsínylették a háború későbbi hatásait is. Barta Imre 1885-ben született fakereskedő azok közzé a szerencsés Beregszásziak közé tartozott, akik élve, komolyabb sérülés nélkül térhettek haza a világháborúból. Az 1936-os adatgyűjtés során vele is töltettek ki adatbekérő ívet, amelyben részletesen ecsetelte háborús emlékeit, a Japán hadifogság mindennapjait. Visszaemlékezését a következő sorokkal zárta: „A háború nyomort, szenvedést és megalázást hoz még azokra is, kik az első vonalban életük állandó feláldozásával a nemzetek jólétéért küzdöttek.”

Pierre Nora azt írja, hogy „Ahogy eltűnik a hagyományos emlékezet, egyre fontosabbnak érezzük a maradványok, a tanúságtételek, a dokumentumok, a képek a beszédek a látható jelek áhítatos felhalmozását, mintha ezeknek az egyre sokasodó iratkötegeknek kellene – nem tudni, milyen – bizonyítékká válni a történelem – nem tudni, milyen – ítélőszéke előtt.” A két világháború között a Nagy Háborúban elesett beregszászi katonák emléke még élt, a negyvenes években a kor politikai közhangulatának megfelelő emléket kívántak állítani számukra, a második világháború után pedig nem volt politikai akarat arra, hogy emléküket megőrizzük. Ennek a tanulmánynak az egyetlen lényeges célja az, hogy legalább ebben a formában fennmaradjon azoknak a neve, akikre a 20. század kezdetét jelző kataklizma halált hozott.

 

Az első világháborúban elesett, vagy nyomtalanul eltűnt Beregszásziak névsora 1936-ból
(KTÁL, Fond 108. Op. 7. Od. Zb. 427.)

Ssz. Név Ezred Rendfokozat Életkor Elhalálozás ideje/eltüntté nyilvánítás időpontja Elhalálozás helye
1. Algács-Nyíri Mihály 14. számú lovasezred katona 19 1918.12.31 orosz harctér
2. Artimovics János 65. számú gyalogezred katona 24 1917.12.31 orosz harctér
3. Bacskó Benő 11. számú honvéd gyalogezred tizedes 29 1915.03.27 kibetűzhetetlen írás
4. Bálint Géza 65. számú gyalogezred katona 26 1918.12.31 orosz harctér
5. Balog Sándor 65. számú gyalogezred katona 23 1918.12.31 orosz harctér
6. Balogh Mihály 65. számú gyalogezred katona 22 1918.12.30 orosz harctér
7. Belián János 65. számú gyalogezred katona 35 1919.12.30 orosz harctér
8. Beregi (Manskopf) Zsigmond 65. számú gyalogezred katona 31 1920.12.31 Oroszország
9. Berky József 65. számú gyalogezred katona 43 1918.12.31 orosz harctér
10. Berdics József 11. számú honvéd gyalogezred katona 44 1918.12.31 orosz harctér
11. Bégányi Ferenc 11. számú honvéd gyalogezred honvéd 18 1917.12.18 Románia
12. Birgány Mihály 11. számú honvéd gyalogezred tizedes 33 1918.05.28 kibetűzhetetlen írás
13. Bosnyák Lajos 11. számú honvéd gyalogezred katona 40 1918.12.21 Oroszország
14. Csapó Sándor n.a. matróz 24 1916.12.02 kibetűzhetetlen írás
15. Csengeri Ludvik 65. számú gyalogezred n.a. 20 1915.04.17 kibetűzhetetlen írás
16. Csernáti József 11. számú honvéd gyalogezred n.a. 29 1915.12.11 orosz hadifogságban
17. Csók Mihály 11. számú honvéd gyalogezred katona 39 1918.12.31 orosz harctér
18. Dancs József 11. számú honvéd gyalogezred katona 44 1918.12.31 orosz harctér
19. Dancs Ferenc 65. számú gyalogezred katona 24 1915.12.25 Szilézia
20. Dalosi Sándor 6. számú népfelkelő hegyi tüzérezred n.a. 25 1916.12.21 Alessio, Albánia
21. Draveczky Sándor 4. számú honvéd gyalogezred hadapród 41 1916. június 31. Zarcze, Galícia
22. Erdélyi István 65. számú gyalogezred n.a. 22 1916.11.30 Prosiec, Galícia
23. Faragó István 11. számú honvéd gyalogezred n.a. 39 1916.08.13 Beregszász
24. Fekete János 11. számú honvéd gyalogezred katona 39 1919.06.13 Szilézia
25. Fenerstein Móricz 91. sz. honvéd gyalogezred katona 27 1918.12.31 Oroszország
26. Friedman Sámuel 65. számú gyalogezred katona 22 1918.12.31 orosz harctér
27. Gáthy Mihály 65. számú gyalogezred kibetűzhetetlen írás 31 1914.11.04 Krakkó
28. Gécza András 12. sz. honvéd gyalogezred katona 21 1918.12.31 olasz front
29. Gyulai Lajos 11. számú honvéd gyalogezred hadnagy 36 1915.12.31 orosz fogság
30. Horváth Balázs 11. számú honvéd gyalogezred n.a. 17 1917.12.20 Beregszász
31. Horváth János 11. számú honvéd gyalogezred katona 41 1918.12.31 orosz harctér
32. Hottek József 88. népfelkelő gyalogezred n.a. 26 1916.07.11 Beregszászi közkórház
33. Chmily János 11. népfelkelő gyyalogezred n.a. 43 1917.10.21  n.a.
34. Jakubovics Gyula 22. sz. honvéd gyalogezred katona 22 1918.12.31 Oroszország
35. Jónás Pál 65. számú gyalogezred katona 30 1914.12.31 orosz harctér
36. Katz Bernát 65. számú gyalogezred tizedes 31 1916.02.22 Oroszország
37. Katz Móricz 65. számú gyalogezred katona 31 1918.12.31 orosz harctér
38. Kapusztej György 65. számú gyalogezred katona 31 1918.12.31 orosz harctér
39. Krajnik Kálmán 65. számú gyalogezred katona 30 1919.12.30 orosz front
40. Kaufman Ábrahám-József 85. számú gyalogezred katona 36 1918.12.31 orosz harctér
41. Kálmán Viktor, Dr. 11. számú honvéd gyalogezred zászlós 25 1916.06.16 Podhajce, Galícia
42. Kázmér Lajos 11. számú honvéd gyalogezred katona 34 1918.12.31 orosz harctér
43. Kősztenbaum Jenő-Jakab 11. számú honvéd gyalogezred katona 36 n.a. kibetűzhetetlen írás
44. Kősztenbaum Jakab-Ábrahám 11. számú honvéd gyalogezred katona 39 1917.01.27 kibetűzhetetlen írás
45. Kolman József 20. népfelkelő honvéd gyalogezred honvéd 47 1918.02.22 Beregszász
46. Kovács Lajos 11. számú honvéd gyalogezred katona 40 1918.12.31 Taskent
47. Kovács Pál 65. számú gyalogezred katona 21 1918.12.31 orosz harctér
48. Kónya Ferenc 65. számú gyalogezred katona 37 1918.12.31 orosz harctér
49. Kovács Sándor n.a. katona 25 1917.12.31 n.a.
50. Kovács József 11. számú honvéd gyalogezred katona 40 1918.12.31 orosz front
51. Kondra Béla 12. számú gyalogezred katona 32 1919.12.30 szerb harctér
52. Klein Jakab 11. számú honvéd gyalogezred katona 33 1918.12.31 orosz harctér
53. Klein Mózes 65. számú gyalogezred katona 24 1918.12.31 orosz harctér
54. Klein Jakab-Jenő 67. számú gyalogezred katona 37 1916.09.07 kibetűzhetetlen írás
55. Klein Sámuel 65. számú gyalogezred katona 20 1916.09.21 Busztya, Galícia
56. Kormos József 11. számú honvéd gyalogezred katona 38 1918.12.31 olasz fogságban
57. KrepszPinkász 37. sz. gyalogezred katona 25 1918.12.31 szerb front
58. Korosztin György 11. számú honvéd gyalogezred katona 48 1918.12.31 Albánia
59. Kripilla (Kripta) János 10. számú honvéd gyalogezred néfelkelő honvéd 35 1916.10.25 Polyána, Románia
60. Kustyán János 6. számú honvéd huszárezred huszár 18 1916.10.01 Románia
61. Kurovszky Péter 11. számú honvéd gyalogezred zászlós 21 1916.06.11 Bohulivce
62. Kronémer József 65. számú gyalogezred katona 27 1918.12.31 orosz harctér
63. Lázár Gáspár 60. számú népfelkelő gyalogezred n.a. 20 1916.07.04 Beregszászi közkórház
64. Máthé József 9. számú honvéd gyalogezred honvéd 22 1915.04.24 orosz harctér
65. Máthé Sándor 11. számú honvéd gyalogezred honvéd 39 1915.08.30 Beregszász
66. Mészáros Lajos 34. számú gyalogezred katona 28 1918.12.31 orosz harctér
67. Mácsai Ferenc 101. sz. honvéd gyalogezred katona 36 1918.12.30 szerb front
68. Nagy Bernát 91. számú gyalogezred katona 27 1918.12.31 Oroszország
69. Nagy Miklós 65. számú gyalogezred katona 34 1917.09.30 orosz harctér
70. Orgován Ferenc n.a. n.a. 30 1919.12.30 orosz font
71. Porubanér Imre 11. számú honvéd gyalogezred n.a. 20 1916.07.30 Teschen
72. Presznánszky Ferencz 34. számú gyalogezred n.a. 21 1918.5.8.0 Lemberg
73. Papp Miklós 65. számú gyalogezred katona 37 1917.12.31 kibetűzhetetlen írás
74. Papp Ferenc 5. számú gyalogezred katona 36 1918.12.31 orosz front
75. Popovics János 65. számú gyalogezred katona 35 1918.12.31 orosz harctér
76. Popovics János 65. számú gyalogezred katona 55 1918.12.31 orosz harctér
77. Pobránszky Lajos 65. számú gyalogezred katona 40 1918.12.31 orosz harctér
78. Rácz József 65. számú gyalogezred katona 27 1918.12.31 orosz harctér
79. Rákosi Antal 65. számú gyalogezred kibetűzhetetlen írás 31 1914.12.22 Sułoszowa, Lengyelország
80. Rapcsák György 32. számú gyalogezred népfelkelő honvéd 44 1916.08.12 Beregszász
81. Reisz Mózes 60. számú népfelkelő gyalogezred katona 25 1918.12.31 orosz harctér
82. Reiler Ignác 65. számú gyalogezred katona 24 1918.12.31 orosz front
83. Riskó János 11. számú honvéd gyalogezred katona 41 1918.12.31 orosz harctér
84. Rozenfeld Lajos 65. számú gyalogezred katona 23 1918.12.31 orosz harctér
85. Roják János 15. számú huszárezred huszár 33 1918.12.31 orosz harctér
86. Rusz Karácson 64. számú népfelkelő gyalogezred n.a. 49 1917.12.11 Beregszász
87. Simon András 65. számú gyalogezred gyalogos 25 1915.07.23 kibetűzhetetlen írás
88. Simon István 65. számú gyalogezred n.a. 31 1915.10.01 kibetűzhetetlen írás
89. Szabó Imre 65. számú gyalogezred őrvezető 23 1915.05.24 Kolomia, Galícia
90. Szabó István 39. számú gyalogezred katona 38 1918.12.31 Pétervár, Oroszország
91. Szatmáry József 65. számú gyalogezred n.a. 43 1937.11.04 kibetűzhetetlen írás
92. Szentléleky Pál 65. számú gyalogezred katona 27 1918.12.31 Oroszország
93. Szentgróti Vendel 11. számú honvéd gyalogezred katona 55 1919.12.31 orosz front
94. Szűcs Bertalan 11. számú honvéd gyalogezred katona 45 1918.12.31 szerb front
95. Tóth András 65. számú gyalogezred pót. T. 30 1914.09.03 Oroszország
96. Tégli József 11. számú honvéd gyalogezred katona 42 1918.12.31 orosz harctér
97. Varga József n.a. n.a. 31 1919.12.31 Konstanca, Románia
98. Vaskó György 65. számú gyalogezred pót. T. 24 1915.03.16 Lengyelország
99. Vasvári Mihály 65. számú gyalogezred gyalogos 23 1914.09.19 Uhnov, Galícia
100. Végh József 65. számú gyalogezred katona 43 1918.12.31 orosz front
101. Volf János 15. számú tábori vadász zászlóalj őrvezető 25 1916.09.14 Cârlibaba, Bukovina
102. Balega János 11. számú honvéd gyalogezred katona 35 1918.12.31 orosz harctér
103. Markóczy József 11. számú honvéd gyalogezred katona 29 1918.12.31 orosz front
104. Seres András 11. számú honvéd gyalogezred katona 34 1918.12.31 orosz harctér
105. Sztojka Márk 5. számú gyalogezred honvéd 28 1916.01.15 Beregszász
106. Simon (Löwenrint) Mózes 11. számú honvéd gyalogezred katona 33 1919.01.01 orosz harctér

 

A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium által kiadott lista az 1914-1918 között elesett vagy nyomtalanul eltűnt beregszászi illetőségű katonákról 1942-ből.

(KTÁL, Fond 67. Op. Od. Zb. 386.)

Ssz. Név Rendfokozat Csapattest Születési hely Születési év/Életkor Nyilvántartási adat
1. Nyirga Mihály huszár 14. huszárezred Disznóshorvát(Izsófalva) 1896 Az 1917. évi április hó 8-án kiadott 545. sz. veszteségi lajtrom szerint “megsebesült”
2. Almásy Konstantin honvéd 11. honvéd gyalogezred Nagyrákócz 1874 nincs adat
3. Altberger Bertalan őrvezető 65. gyalogezred Beregszász 1888 nincs adat
4. Angalét József honvéd 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1884 nincs adat
5. Artimovics János gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 24 éves nincs adat
6. Bacsár Endre szakaszvezető 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1882 nincs adat
7. Bacskó Benő tizedes 11. honvéd gyalogezred nincs adat nincs adat Sírkataszterlap szerint 1915. évi március hó 27-én elesett és a [kibetűzhetetlen írás] temető 118. sz. sírban temettetett el.
8. Baksay István főhadnagy 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1875 Sírkataszterlap és hivatalso értesítés szerint 1916. évi augusztus hó 31-én Wojninál elesett
9. Balla Ferenc szakaszvezető 11. honvéd gyalogezred Csaroda 1874 Hivatalos értesítés szerint 1916. évi augusztus hó 26-án a Pozsonyi 19. Számú Helyőrségi Kórházban meghalt.
10. Balega János honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 35 éves nincs adat
11. Balogh Mihály gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 22 éves nincs adat
12. Balog Sándor gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 23 éves nincs adat
13. Bálint Géza gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 26 éves nincs adat
14. Belián János gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 35 éves nincs adat
15. Berditz József honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 44 éves nincs adat
16. Beregi Zsigmond hadapród 21. honvéd gyalogezred Beregszász kb. 38. Sjkataszterlap szerint 1920. évi február hóban orosz hadifogságban Alcsinszkban kiütéses hagymázban meghalt.
17. Berky József gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 43 nincs adat
18. Berta Antal gyalogos 12. gyalogezred nincs adat nincs adat nincs adat
19. Bégányi Ferenc népfelkelő 17. honvéd gyalogezred Beregszász 1898 Katonai halotti okmány szerint 1917. évi szeptember hó 18-án seb következtében az [kibetűzhetetlen írás] szorosnál hősi halált halt.
20. Birgány Mihály szakaszvezető 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1881 Katonai halotti okmány szerint 1915. évi május hó 28. Krosznónál leesett
21. Birta István címzetes őrvezető 65. gyalogezred Beregszász 1894 Az 1917. évi április hó 12-én kiadott 549. számú veszteségi lajstrom [szerint] orosz hadifogságba jutott, internálási helye nincs közölve
22. Biró Lajos gyalogos nincs adat nincs adat nincs adat Adatok hiányában a tömegnévre való tekintettel az azonosság nem állapítható meg
23. Bosnyák Lajos címzetes őrvezető 11. népfelkelő gyalogezred Beregszász 1878 Az 1915. évi február hó 21-én érkezett ezredjelentés szerint “eltűnt”
24. Csapó Sándor nincs adat Duna gőzhajózási társulat Beregszász 1892 Katonai halotti okmány szerint 1916. évi november hó 3-án Sabáci járásban vízbefult
25. Cseh Sándor tizedes 32. gyalogezred nincs adat 1899 nincs adat
26. Csengeri Lajos nincs adat 65. gyalogezred Beregszász 1894 Katonai halotti okmány szerint 1915. évi április hó 17-én Ruznikinál elesett
27. Cselle József gyalogos 37. gyalogezred Hetyen nincs adat Ezredjelentés szerint 1916. évi július hó 21-én Lobacsevkánál “eltűnt”
28. Csele Károly nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
29. Csernáti József nincs adat 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1885 Az 1916. évben érkezett orosz névjegyzék szerint hadifogságba jutott Szamarkandba internáltatott
30. Csók Mihály honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 39 éves nincs adat
31. Dancs József nincs adat 11. honvéd gyalogezred nincs adat nincs adat Az 1916. évi április hó 7-én érkezett magánértesítés szerint orosz hadifogságba jutott és [kibetűzhetetlen írás] internáltatott.
32. Dancs Ferenc gyalogos 65. gylaogezred nincs adat nincs adat Az 1915. évi december hó 14-én érkezett magánértesítés szerint orosz hadifogságba jutott és Voronyezsben internáltatott
33. DiglicsAnfdrás tüzér [kibetűzhetetlen írás] Beregszász 1891 Katonai halotti okmány szerint 1917. évi december hó 4-én a Miskolci Kórházban egy agyhártyagyulladásban meghalt.
34. Fatul Sándor huszár 5. huszárezred Nagysomkút 1887 nincs adat
35. Fekete Balázs gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 1890 nincs adat
36. nemes Fekete János honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 39 éves nincs adat
37. Fekete Sándor gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 1884 nincs adat
38. Ferenczi János Dániel járőrvezető 5. honvéd huszárezred Komlós 1892 Katonai halotti okmány szerint 1917. évi január 16-án [kibetűzhetetlen írás]
39. Friedmann Ignác népfelkelő 5. népfelkelő gyalogezred Tarpa 1883 Ezredjelentés szerint 1917. évi július hó 21-én “eltűnt”
40. Friedman Ignác gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1895 Ezredjelentés szerint 1916. évi június hó 5. és 7. között az orosz harctéren “eltűnt”
41. Friedmann József gyalogos 65. gyalogezred Munkács 1881 Katonai halotti okmány szerint 1916. évi április hó 13-án Popova-Mohyka-nál fejlövés következtében hővi halált halt.
42. Friedman Sámuel gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 22 éves nincs adat
43. Gál József huszár 14. huszárzred Beregszász 1881 Katonai halotti okmány szerint 1915. évi július hó 17-én a Halicsi 2. sz. Tartalékos Kórházban kolerában meghalt.
44. Gáthy Béla nincs adat 65. gyalogezred Beregszász 1882 Katonai halotti okmány szerint 1914. évi október hó 16-án Hajasdon kolerában meghalt
45. Gáthy Kálmán György főhadnagy 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1873 nincs adat
46. Gáthy Mihály nincs adat 65. gyalogezred Beregszász 1883 Katonai halotti okmány szerint 1914. évi november hó 4-én merevgörcs következtében Krakkóban meghalt
47. Gelbermann Simon gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 1894 Ezredjelentés szerint 1916. évi június hó 5. és 7. között Taskowiez mellett “eltűnt”.
48. Gécza András gyalogos 12. gyalogezred nincs adat 21 éves nincs adat
49. Gyulai Lajos hadnagy 11. honvéd gyalogezred Sátoraljaújhely 1879 Ezredjelentés és az 526. sz. veszteségi lajstrom szerint sebesülten 1915. évi október hó 11-én orosz hadifogságba jutott és magánértesülések szerint még az évben meghalt.
50. Hamar György honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 1873 nincs adat
51. Hamar József honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 1883 nincs adat
52. Hezskó Bernát honvéd 11. honvéd gyalogezred Nagytarna 1873 nincs adat
53. Horváth István e.é.ö. 92. gyalogezred Hete 1896 Katonai halotti okmány szerint 1917. évi február 23-án alapja hadifogságban Asinara-ban meghalt.
54. Horváth János honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 41 éves A tömegnévre való tekintettel születési hely hiányában a személyazonosság nem állapítható meg,
55. Pálóczi Horváth Zoltán hadapród 11. honvéd gyalogezred nincs adat nincs adat Sírkataszterlap szerint 1916. évi december hó 7-én meghalt és a beregszászi református temető 1 sz. sírjában temettetett el.
56. Inglik Pál honvéd 11. honvéd gyalogezred Fehérgyarmat 1873 nincs adat
57. Izsák Gyula zászlós 11. honvéd gyalogezred nincs adat nincs adat Ezredjelentés szerint 1916. évi június hó 14-én “eltűnt”
58. Jakubovics Gyula honvéd 22. honvéd gyalogezred nincs adat 22 éves nincs adat
59. Jónás Pál gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 30 éves nincs adat
60. Kandra Béla honvéd 12. honvéd gyalogezred nincs adat 32 éves nincs adat
61. Kapusztej György gyalogos 65. gyalogezred Dunkófalva 1887 Az 1915. évi szeptember hó 7-én kiadott 256. sz. vezsteségilajstrom szerint orosz hadifogságba jutott és Moszkvában internáltatott
62. Kassay Gyula gyalogos nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
63. Kassay József gyalogos nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
64. Kaszonyi Bertalan gyalogos 65. gyalogezred nincs adat nincs adat Ezredjelentés szerint 1915. évi május hó 11. és 13. között eltűnt. Születési hely és év nincs közölve
65. Katz Móricz gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 31 éves nincs adat
66. Kaufman Ábrahám József gyalogos 85. gyalogezred nincs adat nincs adat Ezredjelentés szerint 1915. évi június hó 22-én haslövés következtében Premyslben hősi halált halt. Születésu hely és év nincs közölve.
67. Dr. Kálmán Miklós zászlós 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1890 Katonai okmány szerint 1916. évi június hó 16-án Podhajce-nél haslövés következtében hősi halált halt.
68. Károlyi István honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat nincs adat nincs adat
69. Kázmér Lajos honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 34 éves nincs adat
70. Kecskés Sándor honvéd 11. honvéd gylaogezred Beregszász 1889 nincs adat
71. Kedvek István címzetes szakaszvezető 65. gyalogezred Budapest 1891 Ezredjelentés szerint 1914. évi augusztus 27-én “elűtnt”
72. nemes Kiss István főhadnagy 25. gyalogezred Munkács 1890 Katonai halotti okmány szerint 1918. évi június hó 15-én “eltűnt”
73. Klein Jakab honvéd 11. honvéd gyalogezred Munkács 33 éves nincs adat
74. Klein Mózes gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 24 éves nincs adat
75. Komár András honvéd 9. honvéd gyalogezred Beregszász 1877 Ezredjelentés szerint 1916. június hó 13-án a Strypánál “eltűnt”
76. Komári József nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Orosz névjegyzék szerint 1915. évi október hó 3-án hadifogságban Tsehernikoffban meghalt. Születésu hely, év és csapattest nincs közölve.
77. Kónya Ferenc gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 37 éves nincs adat
78. Kormos József honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 38 éves nincs adat
79. Korosztin György nincs adat nincs adat nincs adat 48 éves nincs adat
80. Kosztyu István gyalogos 65. gyalogezred Macsola 1893 nincs adat
81. Kovács József honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 40 éves A tömegnévre való tekintettel születési hely hiányában a személyazonosság nem állapítható meg
82. Kovács Lajos honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 40 éves A tömegnévre való tekintettel születési hely hiányában a személyazonosság nem állapítható meg
83. Kovács Pál gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1897 Ezredjelentés szerint 1916. évi június hó 7-én Brovary mellett “eltűnt”.
84. Kovács Pál gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 21 éves nincs adat
85. Kovács Sándor gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 25 éves A tömegnévre való tekintettel születési hely hiányában a személyazonosság nem állapítható meg
86. Krajnik Kálmán gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 30 éves nincs adat
87. KrepszPinkász gyalogos 37. gyalogezred nincs adat 27 éves nincs adat
88. Kronémer József gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 27 éves nincs adat
89. Kun Ferenc honvéd 11. gyalogezred nincs adat nincs adat Születési hely és év hiányában a személyazonosság nem állapítható meg
90. Kurovszky Péter zászlós 11. gyalogezred Beregszász 1894 Katonai halotti okmány szerint 1916. évi június hó 11-én [kibetűzhetetlen írás] elesett
91. Kustyán János huszár 5. honvéd huszárezred Beregszász 1897 Katonai halotti okmány szerint 1916. évi november hó 1-én Nazgra-sarujánál fejlövés következtében hősi halált halt
92. László István honvéd 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1886 nincs adat
93. Lipej János gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1886 nincs adat
94. Lőrincz Bálint tizedes 34. gyalogezred Beregszász 1890 Katonai halotti okmány szerint 1914. évi december hó 28-án Konstantinownál elesett
95. Lőrincz Sándor gyalogos 34. gyalogezred Beregszász 1897 nincs adat
96. Lőwenvirth Mózes Simon honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 33 éves nincs adat
97. Lukács János gyalogos 65. gyalogezred Nagyhalas? 1892 Sírkataszterlap szerint 1915. évi február hó 1-én a 10/8-as
98. Lukács Sándor gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 1895 nincs adat
99. Markóczy József honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 29 éves nincs adat
100. Matavovszky Sándor hadnagy 7. honvéd gyalogezred Beregszász 1894 Katonai halotti okmány szerint 1917. évi augusztus 10-én a [kibetűzhetetlen írás] magaslaton elesett.
101. Mácsai Ferenc honvéd 301. sz. honvéd gyalogezred Szentes 33 éves Sírkataszterlap szerint 1915. évi szeptember hó 14-én elesett és Kozlovban temetették el.
102. Mándy István gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1881 nincs adat
103. Máthé József honvéd 9. honvéd gyalogezred Beregszász 22 éves nincs adat
104. Mayer József n.a. 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1885 Katonai halotti okmány szerint 1915. évi május hó 26-án Nyitra-[…] mell-lövés vérmérgezés kövtekeztében hősi halált halt.
105. Mészáros Lajos gyalogos 34. honvéd gyalogezred nincs adat nincs adat Az 1915. évi január hó 5-én keltezett ezredjelentés szerint “eltűnt”. Születési hely és év nincs közölve.
106. Mikó Ágoston gyalogos 5. honvéd gyalogezred  [kibetűzhetetlen írás] 1891 Katonai halotti okmány szerint 1914. évi október hó 29-én a Sophiane kórházban sebesülés következtében hősi halált halt.
107. Molnár Bertalan honvéd 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1890 Orosz névjegyzék szerint 1915. évi szeptember hó 9-én hadifogságban Habarovszkban meghalt.
108. Molnár Ernő hadnagy 12. számú honvéd gyalogezred Nagykapos 1886 nincs adat
109. Nagy Bernát gyalogos 91. sz. gyalogezred nincs adat 27 éves nincs adat
110. Nagy Miklós gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 34 éves nincs adat
111. Németh Béla honvéd 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1898 Katonai halotti okmány szerint 1918. évi október hó 18-án a soproni kórházban tüdővész következtében meghalt.
112. Orgován Ferenc gyalogos nincs adat nincs adat 30 éves nincs adat
113. Pancsira János gyalogos 66. gyalogezred Ófalu 1891 Ezredjelentés szerint 1916- évi június hó 1. és 10. között Novosiolkánál eltűnt.
114. Papp Ferenc gyalogos 5. gyalogezred nincs adat 36 éves Születési hely hiányában a személyazonosság a tömegnévre való tekintettel nem állapítható meg.
115. Papp Miklós gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 37 éves nincs adat
116. Papp Pál gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1894 A 321. sz. veszteségi lajstrom szerint 1915. évi október hó 12-én “halott”
117. Pál Sándor gyalogos 34. gyalogezred Beregszász 1892 Katonai halotti okmány szerint 1918. évi április hó 9-én a nagyváradi kórházban tüdőgümőkór következtében meghalt.
118. Pobránszki Lajos gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1878 Az 1918. évi április hó 4-én kiadott 659. sz. veszteségi lajstrom szerint orosz hadifogságba jutott és Pensaban internáltatott
119. Popovics János gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 55 éves nincs adat
120. Popovics János gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 35 éves nincs adat
121. Popovics Mihály gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 25 éves nincs adat
122. Preznánszki Ferenc gyalogos 34. gyalogezred Beregszász 1896 A 690. sz. vezsteségilajstroméaaírkataszterlap szerint 1918. évi március hó 8-án a lembergi járványkórházban meghalt.
123. Preznánszky Sándor gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1892 nincs adat
124. Rácz József gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1891 Ezredjelentés szerint 1914. évi december hóban “eltűnt”.
125. Reisz Mózes gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 25 éves nincs adat
126. Reiter Ignác gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 24 éves nincs adat
127. Riskó János honvéd 11. sz. honvéd gyalogezred nincs adat 41 éves nincs adat
128. Roják János huszár 15. huszárezred Szatmárnémeti 1885 Ezredjelentés szerint 1915. évi május 10-én Rakowiec-nél “eltűnt”.
129. Rottenstein József Károly gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1892 A 346. számú vezsteségi lajstrom és orosz névjegyzék szerint 1915. évi január hó 1-én hadifogságban Krasznojarszkban tüdővészben meghalt.
130. Rosenfeld Lajos gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1895 Ezredjelentés szerint 1917. évi július hó 6-8. között Jamnicánál “eltűnt”.
131. Sárközy Béla határvadász nincs adat Muzsaly 1878 nincs adat
132. Simon András gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1889 Sírkataszterlap szerint 1915. évi július hó 28-án Koremiercy ütközetben elesett.
133. Simon István gyalogos 65. gylaogezred Munkács 1883 Katonai halotti okmány szerint 1915. évi szeptember hó 1-én Skomoroczkynál elesett.
134. Simon Sándor gyalogos 65. gyalogezred Tiszakóród 1887 nincs adat
135. Simon Sándor gyalogos 65. gyalogezred Barabás 1878 nincs adat
136. Siró Péter katona 139. sz. tüzérezred Budapest 1899 Olasz névjegyzék szerint 1918. évi november hó 21-én olasz hadifogságban meghalt és Brenoban temettetett el.
137. Seres András honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 34 éves nincs adat
138. Skiza István őrvezető 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1892 Sírkataszterlap szerint 1916. évi július hó 1. és július hó 15. között Fazlovicénél elesett.
139. Skiza Miklós gyalogos 65. gyalogezred nincs adat nincs adat A 212. sz. veszteségi lajstrom szerint 1915. évi májushó 9. és 13. között “halott”. Születési hely és név nincs közölve.
140. Slomovics Mózes gyalogos 12. gyalogezred Tiszakarácsonyfalva 1870 nincs adat
141. Szabó Ferenc gyalogos 65. gyalogezred Beregzsász 1891 Katonai halotti okmány szerint 1915. évi májushó 24-én Kolomiánál sebesülés következtében hősi halált halt.
142. Szabó István gyalogos 39. gyalogezred nincs adat 38 éves Születési hely hiányában a személyazonosság a tömegnévre való tekintettel nem állapítható meg.
143. Szarka Sándor honvéd 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1886 Katonai halotti okmány és sírkataszterlap szerint 1914. évi szeptember hó 16-án a sátoraljaújhelyi kórházban nyaklövés következtében hősi halált halt.
144. Szappanos Lajos honvéd 10. honvéd gyalogezred Szomotor 1887 Ezredjelentés szerint 1914. évi augusztus 27-én elesett.
145. Szentgróti Vendel honvéd 11. honvéd gyalogezred nincs adat 55 éves nincs adat
146. Szentléleki Pál gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1891 Az 1918. évi január hó 28-án érkezett ezredjelentés szerint “eltűnt”.
147. Szilágyi Ferenc hadapród 11. honvéd gyalogezred ill. h. Beregszász nincs adat Síkataszterlap szerint 1915. évi augusztus hó 5-én a […] ütközetben elesett.
148. Szücs Bertalan honvéd 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1873 Ezredjelentés szerint 1916. évi december hó 31-én […] “eltűnt”.
149. Tamási István gyalogos nincs adat nincs adat nincs adat Adatok hiányában a személyazonosság nem állapítható meg.
150. Tépli József tizedes 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1876 Az 1915. évi február hó 22-én érkezett ezredjelentés szerint “eltűnt”.
151. Tóth András gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1876 Az 1915. évi február hó 22-én érkezett ezredjelentés szerint “eltűnt”.
152. Cs. Tóth János gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1882 nincs adat
153. Varga István gyalogos 65. gylaogezred Beregszász 1896 Az 1917. évi április hó 3-án kiadott 545. sz. veszteséglajtrom szerint orosz hadifogságba jutott és Novoszilszkban internáltatott.
154. Varga József nincs adat nincs adat nincs adat 31 éves Adatok hiányában a személyazonosság nem állapítható meg.
155. Vass András gyalogos 65. gyalogezred Beregkisfalu 1887 Katonai halotti okmány szerint 1916. évi június hó 16-án a nagyváradi kórházban tüdővész következtében meghalt.
156. Vaskó György őrvezető 65. gyalogezred Beregszász 1890 Sírkataszterlap szerint 1915. évi márciushó11-én az északi harctéren elesett.
157. Vasvári Mihály gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 23 éves nincs adat
158. Vaszuta Konrád gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1897 Katonai halotti okmány szerint 1916. évi április hó 14-én Boromianynál elesett.
159. Ványi András gyalogos 3/II. gyalogezred nincs adat 1898 nincs adat
160. Végh József gyalogos 65. gyalogezred nincs adat 43 éves nincs adat
161. Volf János vadász 15. tábori vadász zászlóalj Beregszász 1890 Katonai halotti okmány szerint 1916. évi október 19-én a hrodnai kórházban fejlövés következtében hősi halált halt.
162. Bani Pál tizedes 8/6 gyalogezred Nagykároly 1877 nincs adat
163. Cselle István őrvezető 11. honvéd gyalogezred nincs adat 42 éves nincs adat
164. Draveczky Sándor honvéd őrmester 4. honvéd gyaogezred Beregszász 1874 Katonai halotti okmány szerint 1916. évi augusztus hó 31én Zaroczenel sebesülés következtében hősi halált halt.
165. Egyes Dezső őrvezető 65. gyalogezred Csetfalva 1894 nincs adat
166. Gáthy Imre nincs adat nincs adat nincs adat 1882 nincs adat
167. Kaszonyi Bertalan tizedes 65. gyalogezred Mezővári 1890 nincs adat
168. Lakatos Gyula gyalogos 65. gyalogezred nincs adat nincs adat Sírkataszterlap szerint 1915. évi március hó 17-én elesett. Születési hely és év nincs közölve
169. Máté József határvadász 24. határvadász zászlóalj nincs adat 34 éves 1940. évi július hó 21-én gránátszilánk okozta elvérzés következtében meghalt. Szültési hely nincsközölve.
170. Miklósi József gyalogos 65. gyalogezred Beregszász 1890 nincs adat
171. Nagy Bertalan nincs adat nincs adat Beregszász 1890 nincs adat
172. Nagy Gusztáv vadász 29. tábori vadász zászlóalj Beregszász 1896 Ezredjelentés szerint 1916. évi júniushó 17-én “eltűnt”.
173. Paksy Kálmán zászlós 11. honvéd gyalogezred nincs adat nincs adat Sírkataszterlap szerint 1916. évi június hó 17-én “eltűnt”.
174. Pálóczi Bertalan tüzér 18. tüzérezred Beregszász 1893 Kórházjelentés szerint 1918. évi április hó 12-én a Beregszászi közkórházban tüdővész következtében meghalt.
175. Spitz Ignác gyalogos  65. gyalogezred Beregszász 1898 nincs adat
176. Szircsák Márton őrvezető 11. honvéd gyalogezred Beregszász 1897 Sírkataszterlap szerint 1916. évi július hó 1. és 10. között Koropiecznél elesett.

Szakál Imre

Források és irodalom

Források

Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (Державний архів Закарпатської області)

Fond 67. – Beregszász Megyei Város Polgármesterének Iratai (Берегівський бургомістр, м. Берегово, Бережськоїжупи, 1938-1944)

Fond 108. – Beregszászi Városi Jegyzői Hivatal (Берегівське міське нотарське управління, м. Берегове, 1919 – 1939)

Irodalom

Csanádi György: Sorsfordító évek sodrásában. Fejezetek Beregvidék történelmi múltjából. PoliPrint, Ungvár, 2004.

Csatáry György: Beregszász első köztéri emlékműve In: Pánsíp 1994/4.

Fedinec Csilla – Csernicskó István: Az Ukrajnából száműzött Lenin. Európai út a kommunizmus öröksége nélkül? In: REGIO 2016.

Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok,Napvilág Kiadó, Budapest, 2010.

Somfay Örs: Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa. Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely, Budapest, 2012.

Suslik Ádám: Az északkeleti vármegyék veszteségei az első világháborúban a cs. és kir., valamint a honvéd gyalogezredek adatai alapján 1914-1915 között In: Peter Konya (szerk.) PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH – ELSŐ VILÁGHABORÚ A KÁRPÁTOKBAN – ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА В КАРПАТАХ, Presov: Prešov University, 2016.

Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002.

Pin It on Pinterest

Share This