Balassi Bálint-ösztöndíjprogram – Klebelsberg Kuno-ösztöndíj

Balassi Bálint-ösztöndíjprogram – Klebelsberg Kuno-ösztöndíj. A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a nyugati diaszpórában a Kárpát-medencei szórványban működő hétvégi iskolák tanárai számára a külföldön élő magyarok személyes és szakmai kötődésének erősítésére.

1. AZ ÖSZTÖNDÍJ CÉLJA, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a nyertes pályázó külföldön élő magyarok személyes és szakmai kötődését, képzését, módszertani tudásának megosztását és fejlesztését, illetve szakmai párbeszédét kívánja támogatni és elősegíteni.

2. AZ ÖSZTÖNDÍJ TARTALMA
A program a nyugati diaszpórában és a Kárpát-medencei szórványban működő magyar iskolák tanárainak lehetőséget nyújt módszertani ismereteik megosztására és fejlesztésére.

Az ösztöndíjas periódus 1 hónap. Az ösztöndíjat elnyerő külhoni magyar (a továbbiakban: ösztöndíjas) fő tevékenysége a benyújtott szakmai terve alapján történő felkészülés a magyarországi konferenciára, a jó gyakorlatok rendszerezése, bemutatásra való előkészítése, majd azok megosztása műhelymunka keretében a konferencián, illetve aktív részvétel a konferencia munkájában.

A pályázati adatlapot a pályázati felhívás 1. sz. melléklete, a szakmai terv formanyomtatványát a 2. sz. melléklete, a bírálati szempontrendszert a 3. sz. melléklet tartalmazza.
Az ösztöndíjas köteles aktívan részt venni a programot lezáró konferencián és munkáját bemutató előadást tartani.

A magyarországi programrész (konferencia) időpontja: 2020. május 14-17.
Helyszíne: a KKM épülete (1016 Budapest Somlói út 51.)

Várható témái:
– a tervezés és megvalósíthatóság kérdései, különös tekintettel a tananyagokra és tantervekre a jó gyakorlatok középpontba állításával,
– az oktatási folyamat lépései, a taneszközök és módszerek megfelelő használata,
– a tehetséggondozás kérdései,
– az egyes pedagógiai irányzatok helye és szerepe a XXI. századi elvárások fényében,
– óratervek, tanmenetek a Balassi-füzetek használatához.

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A pályázati anyag beküldési határideje: 2020. február 4., kedd 12:00 óra (közép-európai idő /CET/).

A pályázati anyag beadása a pályázati felhívás 9. pontjában meghatározott dokumentumok kizárólag elektronikus formában, [email protected] e-mail címre való megküldésével történik.

A KKM a pályázati határidő lejárta után beérkezett, formailag hibás és hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázhat minden, a nyugati diaszpórában és a Kárpát-medencei szórványban működő magyar iskolában tanító oktató, aki a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenységet végez és aktívan részt vesz az adott ország magyar közösségének életében.

5. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
A pályázatok értékelését a KKM munkatársaiból álló öttagú Bíráló Bizottság végzi. A Bíráló Bizottság a beérkezett érvényes pályázatokat a bírálati szempontrendszer alapján rangsorolja. A szakmai tervre legfeljebb 100 pont adható. Azok a pályázók, akiknek terve nem éri el a 61 pontot, nem részesülhetnek ösztöndíjban. Amennyiben pontegyenlőség alakul ki, akkor az érintett pályázatok közül a Bíráló Bizottság tagjai egyéni döntéssel választják ki az ösztöndíjra jelöltet.

6. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
A pályázatokról a döntést – a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembe vételével – a külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus címükre küldött értesítéssel kapnak tájékoztatást.

A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM kulturális diplomáciáért felelős állami vezetőjéhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: “Ávr”) 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. Ugyanezen jogszabályhely rendelkezik a kifogás elbírálásának rendjéről is.
A pályázaton ösztöndíjat nyert személyek névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerüljön.

Az ösztöndíjat elnyert személlyel a KKM ösztöndíjszerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4.7. (d.) pontja értelmében adómentes. A pályázatot elnyerő személy tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele, hogy magyarországi forintalapú vagy külföldi euró- vagy dollárkompatibilis devizaalapú bankszámlával rendelkezzen. (Ösztöndíjas vállalja a banki igazolás beszerzését attól a banktól, ahová az ösztöndíjat kéri utalni. A banki igazolás tartalmazza a számlavezető bank pontos nevét és címét, az IBAN bankszámlaszámot, a SWIFT-kódot, valamint, hogy milyen devizában tud utalást fogadni.)

Az ösztöndíjas nem jogosult az ösztöndíjra vagy annak egy részére, valamint kizárható a következő két év pályázati lehetőségeiből, amennyiben az ösztöndíjszerződésben foglaltakat megszegi.

7. AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI:
Az ösztöndíjas köteles
– banki igazolást benyújtani arról, hogy magyarországi forintalapú vagy külföldi euró- vagy dollárkompatibilis devizaalapú bankszámlával rendelkezik,
– részt venni a magyarországi konferencia munkájában 2020. május 14-17. között, illetve
– beszámolót készíteni a pályázatában benyújtott szakmai terv megvalósításáról 2020. június 18-ig.

8. AZ ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSAI:
A pályázaton ösztöndíjban részesíthető személyek száma legfeljebb 40 fő.
Az ösztöndíjasok differenciált ösztöndíjban részesülnek tevékenységük (hétvégi magyar iskolai oktatás) helyszíne (ország) alapján. a tevékenység helyszíne és az ösztöndíj mértéke
Európa 145 000 HUF
Ázsia 185 000 HUF
Észak-Amerika 235 000 HUF
Afrika, Ausztrália, Dél-Amerika 385 000 HUF

Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződés megkötését követően, a magyarországi programszakasz sikeres megvalósulása után, egyösszegben kerül kifizetésre az ösztöndíjas által megadott bankszámlaszámra.

Az ösztöndíj összegén felül az ösztöndíjas a jelen pályázati felhívásban meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatosan költségtérítési illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel a KKM irányába.

9. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE
A pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról szóló értesítés határideje: 2020. február 11. A pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a KKM a http://www.kormany.hu honlapon teszi közzé.

10. KÖTELEZŐEN BEKÜLDENDŐ PÁLYÁZATI ANYAGOK:
1. az 1. sz. mellékletben található pályázati adatlap hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető doc és aláírt pdf formátumban is,
2. a 2. sz. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával készített, aláírással ellátott szakmai terv szkennelve (pdf formátumban),
3. önéletrajz (pdf formátumban), illetve
4. egy társadalmi szervezet (külhoni magyar szervezet, cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (pdf formátumban).

11. TÁJÉKOZTATÁS
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály
Meleg Regina, oktatási referens
Telefon: +36-1-550-2314
E-mail: [email protected]
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse