Magyarországi és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása

Szerző: | 2021.05.31., 12:17 | Agora

“Magyarországi és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása” c. kiíráshoz
A pályázati kategória kódja: NTP-TSZM-21

Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a hazai és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatására, összhangban
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
– a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
– a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
– a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III.25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
– a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
– a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról szóló 1894/2020. (XII.9.) Korm. határozat
– a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
A Nemzeti Tehetség Program 2021-2022. évi cselekvési programjának II. 3. pontja alapján: “Támogatni kell a tehetségsegítő szervezetek működését.”

1. A pályázat célja
1.1. Hazai és határon túli tehetségsegítő szervezetek támogatása.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/1/20/1 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton legalább 2 000 000 Ft, illetve legfeljebb 30 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. Hazai és határon túli szervezetek már hagyománnyal rendelkező, vagy új kezdeményezésű tehetséggondozó programjainak megvalósítása.

FIGYELEM! Az évente vagy rendszeresen megrendezésre kerülő, nagy hagyományú tudományos/tehetséggondozó programok, fesztiválok és versenyek az elbírálás során előnyben részesülnek.
Amennyiben a tervezett szakmai tevékenység – jellegéből adódóan – lehetővé teszi, kérjük a Pályázókat, törekedjenek a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítására.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
– A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. – (1) bekezdésében felsorolt országok önálló jogi személyiséggel rendelkező magyar civil szervezetei, valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező, komplex kulturális intézményei;
– Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány, gazdasági és nonprofit gazdasági társaság melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés és/vagy a tehetséggondozás szerepel, vagy amely 2020-ban közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a “Jelentés a 2020. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, OSAP 1438-as számú statisztikai jelentőlapon;
– A 2011. évi CCVI. törvény melléklete szerinti egyházi jogi személy;
– Az 1997. évi CXL. törvény szerinti a 39. – (1) bekezdés szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények;
– Az 1997. évi CXL. törvény 77.- (5) szerinti közművelődési intézmények;
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
Támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már legalább egy éve tehetséggondozó tevékenységet is folytat. NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Hazai és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása NTP-TSZM-21 4. oldal

A legalább egyéves tehetséggondozó tevékenységet a pályázat részeként benyújtandó alátámasztó dokumentációval (pl. sajtóhír, fotó- vagy videódokumentáció, rádiós hanganyag, publikáció, jelenléti ív, jegyzőkönyv, versenyeredmények stb.) igazolni szükséges.

FIGYELEM! Az EPER a legtöbb népszerű böngészőben használható, mint pl. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera. Fejlesztői ajánlás szerint a legalkalmasabb a Mozilla Firefox. Más böngésző használata adat- és funkcióvesztéssel járhat!
A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Határon túli pályázók esetében magyarországi befogadó szervezet/intézmény megadható.
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a “Költségvetési tábla – levágott számok” elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (Pl. alapítványi fenntartású múzeum)
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. múzeum, közművelődési intézmény)
Egyesület
Egyház, egyházi szervezet
Egyházi fenntartású intézmény (Pl. egyházi fenntartású múzeum)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Gazdasági társaság
Közalapítvány
Központi költségvetési szerv
Köztestület
Nonprofit betéti társaság
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Nonprofit részvénytársaság
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl. határon túli szervezetek, intézmények)
Szövetség

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 30. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján – 2021. június 30-án – 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza “megkezdett” maradt), a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben.
Az EPER használatához segítséget nyújt a http://www.emet.gov.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.

Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az “olvasatlan” fülre kerülnek.
9.1. Pályázati dokumentáció
A Pályázati Kiírás és Útmutató megjelenik a Támogatáskezelő honlapján, amelynek címe:
http://www.emet.gov.hu
A Pályázati Kiírás és Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírás és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).

Forrás: pafi.hu

Pin It on Pinterest

Share This