Kárpátalja anno: A falusi pap

Mitró Dezső, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye áldozópapja 1905-ben írta meg a Görög Katholikus Szemlében, hogy ki is a falusi pap. Kíméletlenül tárta az olvasó elé a nemes hivatás fény- és árnyoldalait. Tanulmányát olvasva, arra a következtetésre juthatunk, hogy valóságos polihisztori képességekkel kell rendelkeznie a lelkésznek: egy személyben kell papnak, orvosnak, ügyvédnek, hitvédőnek, pedagógusnak és földművelőnek lennie.

Mitró Dezső a Zemplén vármegyei Isztáncson született 1876. október 1-jén. Édesapja Mitró György görögkatolikus pap, édesanyja Fesztóry Katalin. Teológiai tanulmányait Ungváron folytatta. 1903. február 22-én feleségül vette Dudics Margitot, Dudics János pap és Mitrovics Borbála leányát. Néhány hónappal később, 1903. december 6-án szentelte görögkatolikus pappá Firczák Gyula munkácsi püspök. 1903–1938 között Márkcsemernye (Zemplén vm.) papja. A Nagymihályi Esperesi Kerület Esperese (1925–1938). 1938. május 13-án hunyt el.

Íme, az írása!

„Mindenesetre érdemes típusa a középosztálynak a falusi pap. Hivatása természeténél fogva ugyan egyik osztályhoz sem tartozik, mindazonáltal társadalmi igényei, javadalmazása stb. mégis csak a középosztályhoz sorozzák.

Típusnak mondtam, mert hisz tipus, mi egyéb? Minden falu ágas, bogas viskói közölt ott emelkedik a jó Istennek szent háza és mellette a pap lakása. Szürke daróc ruhadarab közt ott feketéllik reverendája, mely egyedüli menedéke az alsó néposztálynak.

Ha valakire, úgy reá kétszeres sullyal nehezedik az a közmondás, a ki nem halad, elmarad. S ez igen természetes. Mert míg a középosztálynak (városon) általában megvan a saját köre, addig azt neki nélkülöznie kell. A középosztály városi képviselői akarva, nem akarva művelődnek, mindennemű társadalmi tudományágat felkarolva látnak, környezetük állandóan finom, udvarias, illemes, előzékeny, melyek hasonló benyomásokat idézhetnek elő lelkükben, megvan saját kaszinójuk, hol lelkük felüdül, tudományszomjukat könyvtára kielégíti, hellyel-közel még művészi igényeik is tápláltatnak stb.

A falusi pap mindezeknek híjával van. Eltekintve 1-2 heti összejöveteleitől, művelődésének minden fázisa az irodalmon nyugszik, a napi és könyvsajtón, szellemi igényeit úgyszólván csak ezek elégíthetik ki. A falusi pap a világot összekötő kulturáldozatból – ha szabad magam így kifejeznem – ki van zárva, őt nem öleli keblére a tudomány istenanyja csak nagy szorgalom árán.

S mivel minden idejét a falusi pap tanulással nem töltheti, csak kevesen nyugosznak az istennő ölében.

Mi tehát a falusi pap?

A falusi pap elsősorban pap, kit a pasztoralis összes szabályai kötnek magas és nehéz hivatalához, melynek mindenben megfelelni tudni, feladatuk magaslatán levő lelkek tulajdonjoga.

A falusi pap ex offo theologus. A hittudomány minden ágában alapos jártassággal kell rendelkeznie, mert egy falura nézve a közlekedési eszközök szélgyorsaságú technikája nem létezik, útbaigazítást, tanácsot kérni, kapni nehéz dolog.

Apologus. A hitet elszántan védeni művelt és nem művelt elemekkel szemben legszebb feladata.

Irodalmár. Szent Pál ha ma élne, a napi sajtó útján terjesztené az evangéliumot, és éppen azért, mert irodalmár, egyszersmind könyvbarát, melyek szellemi haladásának elengedhetetlen föltételei.

Példás életű keresztény hívő, kinek példát kell statuálni az erkölcs minden terén a könnyen megbotránkozó pór népnek. Az erények nehéz megfúrásában elsőnek kell beérkeznie a mennyországba. Éppen azért célt tévesztett pálya az olyan pap élete, a ki még azt sem teszi meg, amire egy közönséges laikus van lekötelezve, teszem azt a gyakori sz. gyónásnál, a böjtnél stb. Éppenséggel ez okból, mert példás életű keresztény hívő, föllépésében szerénység is jellemezze az alázatossággal karöltve. De szíve annál inkább lángoljon az Istenért. A világ csábjain fölülemelkedve tanuljon a nagy természettől hódolatot a Teremtő iránt.

A falusi pap ügyvéd. Híveinek ügyes-bajos dolgai miatt köz- és magánjogot egyaránt forgat.

Orvos. Egészségügyi tanácsokat osztogatni, a népnek judiciumát e téren tágítani, legelső feladatai közé tartozik.

Minta földmivelő. Ügyes kertész. Szakszerű gyümölcsfa tenyésztő, akinek éppen úgy kell ismernie a nyugati kulturállamok gazdasági haladásának rugóit, mint a minő lelkesedéssel kell fölkarolnia az okszerű gazdaságtan többi ágait, szőlészetet, borászatot, méhészetet. Mindenütt elsőnek lépve át az elavult, elkorhadt kereteket, haladást vezényelve a tömegnek. De ez még nem elég. A föld termését értékesíteni kell tudnia a nép apró embereit hatalmas falanxxá kell tömörítenie s éppen azért

Szociológus. Érzékkel, lelkesedéssel kell bírnia a szocialisztikus törekvések iránt, melyek ügyszeretetét váltsanak ki belőle.

A falusi pap műpártoló. Templomában a műízlésnek kell honolnia, nemcsak a festészetben, a fafaragásban, a tárgyak elrendezésében, hanem az egyházi énekterén is. Ez utóbbi feladatának teljesítéséért a jó Istenen kívül a népének éneke jutalmazza meg őt, mely rendszeresített állapotában fölemelő, megható, mi több igazi műélvezetet is nyújt.

A falusi pap pedagógus. Pedagógiai érzékének ki kell tűnnie, mert hisz ebbeli szorgalmán nyugszik a jövő keresztény reneszánsz merész ívű boltozata, melynek pillérei alól nemcsak tömjénfüst, de igazi hő imádság is kell, hogy szálljon az ég azúrja felé.

Mindeme feladatai mellé végül családapa, ki szívén viseli családjának ügye-baját, iskoláztat, költ, beteg családtagjait ápolja stb. s naponta kéri a Mindenhatónál a mindennapi kenyeret.

Boldog az a pap, ki ily sokoldalú kötelességnek eredménnyel megfelelve, az óriási akadályokon keresztül törve a Szentlélek kegyelmének erejével feladata magaslatán áll.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma