IV. BercsényiFeszt és Honeybeast-koncert Ungváron

Kárpátalja anno: a gáti református templom

Szerző: | 2020.09.03., 14:46 | Kárpátalja anno

Gát református temploma (Fotó: www.sulinet.hu)

Kétszázhetven évvel ezelőtt, 1750. szeptember 3-án született meg az a határozat, mely lehetővé tette a gáti református közösség számára egy új templom építését.

A Kárpátaljai Megyei Levéltárban fennmaradt okirat szerint 1750. január 22-én vizsgálatot, azaz Oculata Revisiót tartottak Gáton. Ennek fényében adta ki a Királyi Helytartótanács szeptember 3-án azt a hatósági latin nyelvű okiratot, melyet Magyar László András fordításában ismerhetünk:

„Tisztelt Méltóságos, Nagytiszteletű, Tekintetes, Nagyságos, Nemzetes és Vitézlő Uraim, Ő Császári és Királyi Felsége bővebben tájékozódván … úgy határozott: …Ami pedig a Gath településen élő helvét vallású lakosokat illeti, továbbá azokat a fákat, amelyeket az új imahely megerősítése végett, előzetes király engedély nélkül összehordtak, mivel a templomot még nem építették fel, hanem az ez ügyben határozó magisztrátusi tiltásnak azonnal engedelmeskedtek, s mivel a vizsgálat alapján kiderült, hogy 1681. évben szabad vallásgyakorlati jogot nyertek, és ugyanezen év 26. törvénycikkelye alapján engedélyt kaptak rá, hogy régi imahelyüket a közelben felépítsék (?, a szöveg itt nehezen olvasható), Ő Magasságos Felsége kegyesen úgy döntött: noha az engedély nélküli építőanyag összehordásáért a vármegyei magisztrátusnak keményen meg kell rónia a nevezett lakosokat, nékik mégis az új imahely (fatemplom) építése a már összehordott anyagokból és gerendákból császári-királyi kegyelemből megengedtessék.”

Ezek után már semmi sem állt útjába az új templom felépítésének.

Azonban térjünk vissza a gáti gyülekezet történetének korábbi szakaszához: a településen 1599-ben már református közösség működött saját lelkipásztorral. A templomhoz és parókiához szükséges telket Bethlen Gábor erdélyi fejedelem adományozta a híveknek. Ezután épült fel a falu központjában egy kis fatemplom.

A katolikus hitre tért Báthory Zsófia azonban a birtokán lévő falut rekatolizálta, s 1681-ben bezáratta a református templomot, a gyülekezetet pedig feloszlatta.

A helyzet a későbbiekben sem javult, miután 1688-ban Zrínyi Ilona átadta a munkácsi várat a császáriaknak, a domíniumot átvevő szepesi királyi kamara ismét megtiltotta a munkácsi uradalomhoz tartozó településeken a református prédikátorok lelkészi szolgálatát és a hívők szabad vallásgyakorlatát.

Az enyhülés csak két évtizeddel később következett be, amikor II. Rákóczi Ferenc 1705. október 2-án jóváhagyta a szécsényi országgyűlés törvényeit. Az itt hozott 13. cikkely kimondta a három bevett felekezet, a katolikus, a református és az evangélikus szabad vallásgyakorlatát.

Ezt erősítette meg III. Károly 1731. március 21-én kiadott vallásügyi rendelete, a Carolina Resolutio. Ekkor döntöttek a gátiak egy új templom megépítése mellett. Az 1750-ben átadott faépületet azonban később lebontották, s 1828-ban tették le a napjainkban is álló istenháza alapjait. Hat évig tartó építési munkálatok után a 950 ülőhelyes templomot 1834. május 4-én szentelték fel, Tóth Mihály lelkész és Zanó András egyházgondnok idejében.

Az épület egyhajós, késő barokk stílusú. Belső terét többszakaszos dongaboltozat fedi. Fából készült szószékének formája sokszögű, koronáját díszesen faragták. A gáti templom ma is használatos három harangját az Ungvár melletti Kisgejőcön működő Egry Ferenc műhelyében öntötték.

A bronzból készült nagyharang domború díszítésű, virágsorral, szalagos babérággal, magyaros pávaszem mintával, alul indás akantuszlevél sorral.

Felirata: „Isten dicsőségére öntettek a gáti ref. hívek 1922. évben.”

A középső harangot szintén az előbbi esztendőben formázták bronzból, domború díszítéssel. Felül virág- és csillagsorral, szalagos babérággal, valamint lehajló tölgyfaágakkal, rajtuk makkokkal. Felirata: „Öntötte Egry Ferencz Kisgejőczön Isten dicsőségére a gáti ref. hivek Sütő Aron lelkész és Hard… gondnok idejében.”

Ugyanebben az időben készült a bronz kisharang, melyen szőlőfürt és virágfüzér a díszítés. Felirata: „Öntötte Egry Ferencz Kisgejőczön.” Alatta a következő sor: „Öntette a gáti Ref. Egyház 1925.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This