Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj / NTP-NFTÖ-21

Szerző: | 2021.07.18., 09:25 | Agora

Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására, összhangban – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
– a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
– a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
– a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III.25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
– a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
– a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról szóló 1894/2020. (XII.9.) Korm. határozat
– a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a kiemelkedő tehetségek támogatása.

A Nemzeti Tehetség Program 2021-2022. évi cselekvési program I. 7. pontja alapján: “Támogatni kell az ösztöndíjprogramokat.”

1. A pályázat célja
1.1. kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 350 000 000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint (“A1” és “A2” komponens: 150 000 000 Ft, “B” komponens: 100 000 000 Ft, “C” komponens: 100 000 000 Ft) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30/1/20/1 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

3.3. A pályázaton az “A1” komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

3.4. A pályázaton az “A2”, “B” és “C” komponens esetében legalább 300 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. “A1” komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

4.2. “A2” komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési vagy szakképző intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező1 tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
1 A hazai köznevelési vagy szakképző intézmények közül az alábbiak egyikében folytat tanulmányokat:
– általános iskola,
– gimnázium,
– szakgimnázium,
– szakiskola,
– készségfejlesztő iskola,
– alapfokú művészeti iskola,
– gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
– technikum
– szakképző iskola

4.3. “B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, vagy tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel. NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj NTP-NFTÖ-21 4. oldal

Doktori képzést folytató pályázó esetében a kutatás a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli, extra kutatási tevékenység kell, hogy legyen!

4.4. “C” komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

A “C” komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.
Külföldi felsőoktatási intézményben (Campus Mundi program keretében) folyó részképzésre, szakmai gyakorlatra, tanulmányútra támogatás nem igényelhető.

A1″, “A2” és “C” komponens esetében az alábbi tehetségterületeken kiemelkedő fiatalok pályázhatnak:
– logikai-matematikai
– természeti
– nyelvészeti
– testi-kinesztetikus
– térbeli-vizuális
– zenei
– interperszonális
– intraperszonális

“B” komponens esetében az alábbi tudományágak közül választhatnak a Pályázók:
– Agrártudományok
– Bölcsészettudományok
– Hittudomány
– Műszaki tudományok
– Művészetek
– Orvostudományok
– Társadalomtudományok
– Természettudományok

4.5. Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:
“A1”, “A2” és “C” komponens:
– Utazás költségei
– Szállás, lakhatás költségei
– Önfenntartás (étkezés)
– Oktatás, továbbképzés költségei (részvételi díj, vizsgadíj)
– A tehetségterülethez kapcsolódó beszerzések (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
– Egyéb költségek (nevezési díj, biztosítás, hétköznapi viseletre nem alkalmas sportmez, speciális cipő, jelmezszerű fellépő ruha, nyomdai/publikációs költségek)

Önfenntartás költségeire az igényelt támogatás legfeljebb 10%-a fordítható!
“B” komponens:
– Tudományos kutatómunkához kapcsolódó utazás költségei
– Tudományos kutatómunkához kapcsolódó szállás költségei
– Tudományos kutatómunkához kapcsolódó beszerzések (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
– Egyéb költségek (konferencia részvételi díj, biztosítás, nyomdai/publikációs költségek)

4.6. Az ösztöndíj nem igényelhető:
az Európai Gazdasági Térség (EGT) felsőoktatási intézményében folyó, Magyarországon elismert felsőfokú végzettséget adó tanulmányok tandíj költségére;
a 2011. évi CCIV. Tv. 46. – (1) c) pontja szerinti önköltséges hallgatók tandíjára;
az Erasmus+ és a Campus Mundi programban részt vevő fiatalok utazási, szállás és egyéb (megélhetési, tandíj, stb.) költségeinek támogatására;

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet:
– “A1” komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges, köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók.

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 8. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 12. életévét.
– “A2” komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges, köznevelési vagy szakképző intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező2 tanulók.

2A hazai köznevelési vagy szakképző intézmények közül az alábbiak egyikében folytat tanulmányokat:
– általános iskola,
– gimnázium,
– szakgimnázium,
– szakiskola,
– készségfejlesztő iskola,
– alapfokú művészeti iskola,
– gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
– technikum
– szakképző iskola

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 12. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 25. életévét, vagy legkésőbb a pályázat beadásának napján tölti be.
– “B” komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó
– Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók,
vagy
– magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők.

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 18. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 35. életévét, vagy legkésőbb a pályázat beadásának napján tölti be.
– “C” komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek.

“C” komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.
FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 16. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 35. életévét, vagy legkésőbb a pályázat beadásának napján tölti be.
A pályázat beadásának feltétele, hogy a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztrációval rendelkezzen.
FIGYELEM! Kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén is a Pályázó személyt szükséges regisztrálni.
FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! Az EPER a legtöbb népszerű böngészőben használható, mint pl. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera. Fejlesztői ajánlás szerint a legalkalmasabb a Mozilla Firefox. Más böngésző használata adat- és funkcióvesztéssel járhat!
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a “Költségvetési tábla – levágott számok” elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státusznak kell megfelelnie a Pályázóknak:
– Természetes személy

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2021. július 1. és 2022. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

(Amennyiben a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt mindenkor hatályos jogszabályok másként nem rendelkeznek.)

FIGYELEM! A pályázatban vállalt/tervezett tevékenységeknek a támogatási időszakban kell megvalósulnia és csak azok a költségek számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.
Nem tervezhető olyan tevékenység, melynek költségei a támogatási időszakot terhelik, de a megvalósulás ideje támogatási időszakon kívüli.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 31. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján – 2021. július 31.-én – 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza “megkezdett” maradt), azokat a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a Támogató által megadott végső benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat az EPER-ben adható be, használatához segítséget nyújt a http://www.emet.gov.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírás és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az “olvasatlan” fülre kerülnek.

9.1. Pályázati dokumentáció
A Pályázati Kiírás és Útmutató megjelenik a Támogatáskezelő honlapján, amelyeknek címe:
http://www.emet.gov.hu
A Pályázati Kiírás és Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

9.2. Kötelező regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges az EPER-ben, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt hazai pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével).
Amennyiben már regisztrált az EPER-ben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a “Saját adatok” menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellenőrizni. Amennyiben a megadott adataiban változás történt és annak módosítása szükséges az EPER-ben, kérjük, végezze el a módosításokat, majd a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát a 9.2.2. pontokban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni a Támogatáskezelő címére.

Forrás: pafi.hu

Pin It on Pinterest

Share This